ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 2)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పిప్రీహి దేవాఉశతో యవిష్ఠ విద్వాఋతూఋతుపతే యజేహ |
  యే దైవ్యా ఋత్విజస్ తేభిర్ అగ్నే త్వం హోతౄణామ్ అస్య్ ఆయజిష్ఠః || 10-002-01

  వేషి హోత్రమ్ ఉత పోత్రం జనానామ్ మన్ధాతాసి ద్రవిణోదా ఋతావా |
  స్వాహా వయం కృణవామా హవీంషి దేవో దేవాన్ యజత్వ్ అగ్నిర్ అర్హన్ || 10-002-02

  ఆ దేవానామ్ అపి పన్థామ్ అగన్మ యచ్ ఛక్నవామ తద్ అను ప్రవోళ్హుమ్ |
  అగ్నిర్ విద్వాన్ స యజాత్ సేద్ ఉ హోతా సో అధ్వరాన్ స ఋతూన్ కల్పయాతి || 10-002-03

  యద్ వో వయమ్ ప్రమినామ వ్రతాని విదుషాం దేవా అవిదుష్టరాసః |
  అగ్నిష్ టద్ విశ్వమ్ ఆ పృణాతి విద్వాన్ యేభిర్ దేవాఋతుభిః కల్పయాతి || 10-002-04

  యత్ పాకత్రా మనసా దీనదక్షా న యజ్ఞస్య మన్వతే మర్త్యాసః |
  అగ్నిష్ టద్ ధోతా క్రతువిద్ విజానన్ యజిష్ఠో దేవాఋతుశో యజాతి || 10-002-05

  విశ్వేషాం హ్య్ అధ్వరాణామ్ అనీకం చిత్రం కేతుం జనితా త్వా జజాన |
  స ఆ యజస్వ నృవతీర్ అను క్షా స్పార్హా ఇషః క్షుమతీర్ విశ్వజన్యాః || 10-002-06

  యం త్వా ద్యావాపృథివీ యం త్వాపస్ త్వష్టా యం త్వా సుజనిమా జజాన |
  పన్థామ్ అను ప్రవిద్వాన్ పితృయాణం ద్యుమద్ అగ్నే సమిధానో వి భాహి || 10-002-07