ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 1

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 1)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

అగ్రే బృహన్న్ ఉషసామ్ ఊర్ధ్వో అస్థాన్ నిర్జగన్వాన్ తమసో జ్యోతిషాగాత్ |
  అగ్నిర్ భానునా రుశతా స్వఙ్గ ఆ జాతో విశ్వా సద్మాన్య్ అప్రాః || 10-001-01

  స జాతో గర్భో అసి రోదస్యోర్ అగ్నే చారుర్ విభృత ఓషధీషు |
  చిత్రః శిశుః పరి తమాంస్య్ అక్తూన్ ప్ర మాతృభ్యో అధి కనిక్రదత్ గాః || 10-001-02

  విష్ణుర్ ఇత్థా పరమమ్ అస్య విద్వాఞ్ జాతో బృహన్న్ అభి పాతి తృతీయమ్ |
  ఆసా యద్ అస్య పయో అక్రత స్వం సచేతసో అభ్య్ అర్చన్త్య్ అత్ర || 10-001-03

  అత ఉ త్వా పితుభృతో జనిత్రీర్ అన్నావృధమ్ ప్రతి చరన్త్య్ అన్నైః |
  తా ఈమ్ ప్రత్య్ ఏషి పునర్ అన్యరూపా అసి త్వం విక్షు మానుషీషు హోతా || 10-001-04

  హోతారం చిత్రరథమ్ అధ్వరస్య యజ్ఞస్య-యజ్ఞస్య కేతుం రుశన్తమ్ |
  ప్రత్యర్ధిం దేవస్య-దేవస్య మహ్నా శ్రియా త్వ్ అగ్నిమ్ అతిథిం జనానామ్ || 10-001-05

  స తు వస్త్రాణ్య్ అధ పేశనాని వసానో అగ్నిర్ నాభా పృథివ్యాః |
  అరుషో జాతః పద ఇళాయాః పురోహితో రాజన్ యక్షీహ దేవాన్ || 10-001-06

  ఆ హి ద్యావాపృథివీ అగ్న ఉభే సదా పుత్రో న మాతరా తతన్థ |
  ప్ర యాహ్య్ అచ్ఛోశతో యవిష్ఠాథా వహ సహస్యేహ దేవాన్ || 10-001-07