ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 114

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 114)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  య ఇన్దోః పవమానస్యాను ధామాన్య్ అక్రమీత్ |
  తమ్ ఆహుః సుప్రజా ఇతి యస్ తే సోమావిధన్ మన ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-114-01

  ఋషే మన్త్రకృతాం స్తోమైః కశ్యపోద్వర్ధయన్ గిరః |
  సోమం నమస్య రాజానం యో జజ్ఞే వీరుధామ్ పతిర్ ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-114-02

  సప్త దిశో నానాసూర్యాః సప్త హోతార ఋత్విజః |
  దేవా ఆదిత్యా యే సప్త తేభిః సోమాభి రక్ష న ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-114-03

  యత్ తే రాజఞ్ ఛృతం హవిస్ తేన సోమాభి రక్ష నః |
  అరాతీవా మా నస్ తారీన్ మో చ నః కిం చనామమద్ ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-114-04