ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 113

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 113)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  శర్యణావతి సోమమ్ ఇన్ద్రః పిబతు వృత్రహా |
  బలం దధాన ఆత్మని కరిష్యన్ వీర్యమ్ మహద్ ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-01

  ఆ పవస్వ దిశామ్ పత ఆర్జీకాత్ సోమ మీఢ్వః |
  ఋతవాకేన సత్యేన శ్రద్ధయా తపసా సుత ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-02

  పర్జన్యవృద్ధమ్ మహిషం తం సూర్యస్య దుహితాభరత్ |
  తం గన్ధర్వాః ప్రత్య్ అగృభ్ణన్ తం సోమే రసమ్ ఆదధుర్ ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-03

  ఋతం వదన్న్ ఋతద్యుమ్న సత్యం వదన్ సత్యకర్మన్ |
  శ్రద్ధాం వదన్ సోమ రాజన్ ధాత్రా సోమ పరిష్కృత ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-04

  సత్యముగ్రస్య బృహతః సం స్రవన్తి సంస్రవాః |
  సం యన్తి రసినో రసాః పునానో బ్రహ్మణా హర ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-05

  యత్ర బ్రహ్మా పవమాన ఛన్దస్యాం వాచం వదన్ |
  గ్రావ్ణా సోమే మహీయతే సోమేనానన్దం జనయన్న్ ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-06

  యత్ర జ్యోతిర్ అజస్రం యస్మిలోకే స్వర్ హితమ్ |
  తస్మిన్ మాం ధేహి పవమానామృతే లోకే అక్షిత ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-07

  యత్ర రాజా వైవస్వతో యత్రావరోధనం దివః |
  యత్రామూర్ యహ్వతీర్ ఆపస్ తత్ర మామ్ అమృతం కృధీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-08

  యత్రానుకామం చరణం త్రినాకే త్రిదివే దివః |
  లోకా యత్ర జ్యోతిష్మన్తస్ తత్ర మామ్ అమృతం కృధీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-09

  యత్ర కామా నికామాశ్ చ యత్ర బ్రధ్నస్య విష్టపమ్ |
  స్వధా చ యత్ర తృప్తిశ్ చ తత్ర మామ్ అమృతం కృధీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-10

  యత్రానన్దాశ్ చ మోదాశ్ చ ముదః ప్రముద ఆసతే |
  కామస్య యత్రాప్తాః కామాస్ తత్ర మామ్ అమృతం కృధీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-113-11