ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 112

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 112)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నానానం వా ఉ నో ధియో వి వ్రతాని జనానామ్ |
  తక్షా రిష్టం రుతమ్ భిషగ్ బ్రహ్మా సున్వన్తమ్ ఇచ్ఛతీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-112-01

  జరతీభిర్ ఓషధీభిః పర్ణేభిః శకునానామ్ |
  కార్మారో అశ్మభిర్ ద్యుభిర్ హిరణ్యవన్తమ్ ఇచ్ఛతీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-112-02

  కారుర్ అహం తతో భిషగ్ ఉపలప్రక్షిణీ ననా |
  నానాధియో వసూయవో ऽను గా ఇవ తస్థిమేన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-112-03

  అశ్వో వోళ్హా సుఖం రథం హసనామ్ ఉపమన్త్రిణః |
  శేపో రోమణ్వన్తౌ భేదౌ వార్ ఇన్ మణ్డూక ఇచ్ఛతీన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ || 9-112-04