ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 111

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 111)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అయా రుచా హరిణ్యా పునానో విశ్వా ద్వేషాంసి తరతి స్వయుగ్వభిః సూరో న స్వయుగ్వభిః |
  ధారా సుతస్య రోచతే పునానో అరుషో హరిః |
  విశ్వా యద్ రూపా పరియాత్య్ ఋక్వభిః సప్తాస్యేభిర్ ఋక్వభిః || 9-111-01

  త్వం త్యత్ పణీనాం విదో వసు సమ్ మాతృభిర్ మర్జయసి స్వ ఆ దమ ఋతస్య ధీతిభిర్ దమే |
  పరావతో న సామ తద్ యత్రా రణన్తి ధీతయః |
  త్రిధాతుభిర్ అరుషీభిర్ వయో దధే రోచమానో వయో దధే || 9-111-02

  పూర్వామ్ అను ప్రదిశం యాతి చేకితత్ సం రశ్మిభిర్ యతతే దర్శతో రథో |
  దైవ్యో దర్శతో రథః |
  అగ్మన్న్ ఉక్థాని పౌంస్యేన్ద్రం జైత్రాయ హర్షయన్ |
  వజ్రశ్ చ యద్ భవథో అనపచ్యుతా సమత్స్వ్ అనపచ్యుతా || 9-111-03