ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 110

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 110)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పర్య్ ఊ షు ప్ర ధన్వ వాజసాతయే పరి వృత్రాణి సక్షణిః |
  ద్విషస్ తరధ్యా ఋణయా న ఈయసే || 9-110-01

  అను హి త్వా సుతం సోమ మదామసి మహే సమర్యరాజ్యే |
  వాజాఅభి పవమాన ప్ర గాహసే || 9-110-02

  అజీజనో హి పవమాన సూర్యం విధారే శక్మనా పయః |
  గోజీరయా రంహమాణః పురంధ్యా || 9-110-03

  అజీజనో అమృత మర్త్యేష్వ్ ఆఋతస్య ధర్మన్న్ అమృతస్య చారుణః |
  సదాసరో వాజమ్ అచ్ఛా సనిష్యదత్ || 9-110-04

  అభ్య్-అభి హి శ్రవసా తతర్దిథోత్సం న కం చిజ్ జనపానమ్ అక్షితమ్ |
  శర్యాభిర్ న భరమాణో గభస్త్యోః || 9-110-05

  ఆద్ ఈం కే చిత్ పశ్యమానాస ఆప్యం వసురుచో దివ్యా అభ్య్ అనూషత |
  వారం న దేవః సవితా వ్య్ ఊర్ణుతే || 9-110-06

  త్వే సోమ ప్రథమా వృక్తబర్హిషో మహే వాజాయ శ్రవసే ధియం దధుః |
  స త్వం నో వీర వీర్యాయ చోదయ || 9-110-07

  దివః పీయూషమ్ పూర్వ్యం యద్ ఉక్థ్యమ్ మహో గాహాద్ దివ ఆ నిర్ అధుక్షత |
  ఇన్ద్రమ్ అభి జాయమానం సమ్ అస్వరన్ || 9-110-08

  అధ యద్ ఇమే పవమాన రోదసీ ఇమా చ విశ్వా భువనాభి మజ్మనా |
  యూథే న నిష్ఠా వృషభో వి తిష్ఠసే || 9-110-09

  సోమః పునానో అవ్యయే వారే శిశుర్ న క్రీళన్ పవమానో అక్షాః |
  సహస్రధారః శతవాజ ఇన్దుః || 9-110-10

  ఏష పునానో మధుమాఋతావేన్ద్రాయేన్దుః పవతే స్వాదుర్ ఊర్మిః |
  వాజసనిర్ వరివోవిద్ వయోధాః || 9-110-11

  స పవస్వ సహమానః పృతన్యూన్ సేధన్ రక్షాంస్య్ అప దుర్గహాణి |
  స్వాయుధః సాసహ్వాన్ సోమ శత్రూన్ || 9-110-12