ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 109

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 109)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

<poem> పరి ప్ర ధన్వేన్ద్రాయ సోమ స్వాదుర్ మిత్రాయ పూష్ణే భగాయ || 9-109-01
  ఇన్ద్రస్ తే సోమ సుతస్య పేయాః క్రత్వే దక్షాయ విశ్వే చ దేవాః || 9-109-02
  ఏవామృతాయ మహే క్షయాయ స శుక్రో అర్ష దివ్యః పీయూషః || 9-109-03
  పవస్వ సోమ మహాన్ సముద్రః పితా దేవానాం విశ్వాభి ధామ || 9-109-04
  శుక్రః పవస్వ దేవేభ్యః సోమ దివే పృథివ్యై శం చ ప్రజాయై || 9-109-05
  దివో ధర్తాసి శుక్రః పీయూషః సత్యే విధర్మన్ వాజీ పవస్వ || 9-109-06
  పవస్వ సోమ ద్యుమ్నీ సుధారో మహామ్ అవీనామ్ అను పూర్వ్యః || 9-109-07
  నృభిర్ యేమానో జజ్ఞానః పూతః క్షరద్ విశ్వాని మన్ద్రః స్వర్విత్ || 9-109-08
  ఇన్దుః పునానః ప్రజామ్ ఉరాణః కరద్ విశ్వాని ద్రవిణాని నః || 9-109-09
  పవస్వ సోమ క్రత్వే దక్షాయాశ్వో న నిక్తో వాజీ ధనాయ || 9-109-10
  తం తే సోతారో రసమ్ మదాయ పునన్తి సోమమ్ మహే ద్యుమ్నాయ || 9-109-11
  శిశుం జజ్ఞానం హరిమ్ మృజన్తి పవిత్రే సోమం దేవేభ్య ఇన్దుమ్ || 9-109-12
  ఇన్దుః పవిష్ట చారుర్ మదాయాపామ్ ఉపస్థే కవిర్ భగాయ || 9-109-13
  బిభర్తి చార్వ్ ఇన్ద్రస్య నామ యేన విశ్వాని వృత్రా జఘాన || 9-109-14
  పిబన్త్య్ అస్య విశ్వే దేవాసో గోభిః శ్రీతస్య నృభిః సుతస్య || 9-109-15
  ప్ర సువానో అక్షాః సహస్రధారస్ తిరః పవిత్రం వి వారమ్ అవ్యమ్ || 9-109-16
  స వాజ్య్ అక్షాః సహస్రరేతా అద్భిర్ మృజానో గోభిః శ్రీణానః || 9-109-17
  ప్ర సోమ యాహీన్ద్రస్య కుక్షా నృభిర్ యేమానో అద్రిభిః సుతః || 9-109-18
  అసర్జి వాజీ తిరః పవిత్రమ్ ఇన్ద్రాయ సోమః సహస్రధారః || 9-109-19
  అఞ్జన్త్య్ ఏనమ్ మధ్వో రసేనేన్ద్రాయ వృష్ణ ఇన్దుమ్ మదాయ || 9-109-20
  దేవేభ్యస్ త్వా వృథా పాజసే ऽపో వసానం హరిమ్ మృజన్తి || 9-109-21
  ఇన్దుర్ ఇన్ద్రాయ తోశతే ని తోశతే శ్రీణన్న్ ఉగ్రో రిణన్న్ అపః || 9-109-22