ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 108

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 108)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పవస్వ మధుమత్తమ ఇన్ద్రాయ సోమ క్రతువిత్తమో మదః |
  మహి ద్యుక్షతమో మదః || 9-108-01

  యస్య తే పీత్వా వృషభో వృషాయతే ऽస్య పీతా స్వర్విదః |
  స సుప్రకేతో అభ్య్ అక్రమీద్ ఇషో ऽచ్ఛా వాజం నైతశః || 9-108-02

  త్వం హ్య్ అఙ్గ దైవ్యా పవమాన జనిమాని ద్యుమత్తమః |
  అమృతత్వాయ ఘోషయః || 9-108-03

  యేనా నవగ్వో దధ్యఙ్ఙ్ అపోర్ణుతే యేన విప్రాస ఆపిరే |
  దేవానాం సుమ్నే అమృతస్య చారుణో యేన శ్రవాంస్య్ ఆనశుః || 9-108-04

  ఏష స్య ధారయా సుతో ऽవ్యో వారేభిః పవతే మదిన్తమః |
  క్రీళన్న్ ఊర్మిర్ అపామ్ ఇవ || 9-108-05

  య ఉస్రియా అప్యా అన్తర్ అశ్మనో నిర్ గా అకృన్తద్ ఓజసా |
  అభి వ్రజం తత్నిషే గవ్యమ్ అశ్వ్యం వర్మీవ ధృష్ణవ్ ఆ రుజ || 9-108-06

  ఆ సోతా పరి షిఞ్చతాశ్వం న స్తోమమ్ అప్తురం రజస్తురమ్ |
  వనక్రక్షమ్ ఉదప్రుతమ్ || 9-108-07

  సహస్రధారం వృషభమ్ పయోవృధమ్ ప్రియం దేవాయ జన్మనే |
  ఋతేన య ఋతజాతో వివావృధే రాజా దేవ ఋతమ్ బృహత్ || 9-108-08

  అభి ద్యుమ్నమ్ బృహద్ యశ ఇషస్ పతే దిదీహి దేవ దేవయుః |
  వి కోశమ్ మధ్యమం యువ || 9-108-09

  ఆ వచ్యస్వ సుదక్ష చమ్వోః సుతో విశాం వహ్నిర్ న విశ్పతిః |
  వృష్టిం దివః పవస్వ రీతిమ్ అపాం జిన్వా గవిష్టయే ధియః || 9-108-10

  ఏతమ్ ఉ త్యమ్ మదచ్యుతం సహస్రధారం వృషభం దివో దుహుః |
  విశ్వా వసూని బిభ్రతమ్ || 9-108-11

  వృషా వి జజ్ఞే జనయన్న్ అమర్త్యః ప్రతపఞ్ జ్యోతిషా తమః |
  స సుష్టుతః కవిభిర్ నిర్ణిజం దధే త్రిధాత్వ్ అస్య దంససా || 9-108-12

  స సున్వే యో వసూనాం యో రాయామ్ ఆనేతా య ఇళానామ్ |
  సోమో యః సుక్షితీనామ్ || 9-108-13

  యస్య న ఇన్ద్రః పిబాద్ యస్య మరుతో యస్య వార్యమణా భగః |
  ఆ యేన మిత్రావరుణా కరామహ ఏన్ద్రమ్ అవసే మహే || 9-108-14

  ఇన్ద్రాయ సోమ పాతవే నృభిర్ యతః స్వాయుధో మదిన్తమః |
  పవస్వ మధుమత్తమః || 9-108-15

  ఇన్ద్రస్య హార్ది సోమధానమ్ ఆ విశ సముద్రమ్ ఇవ సిన్ధవః |
  జుష్టో మిత్రాయ వరుణాయ వాయవే దివో విష్టమ్భ ఉత్తమః || 9-108-16