ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 107

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 107)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  పరీతో షిఞ్చతా సుతం సోమో య ఉత్తమం హవిః |
  దధన్వాయో నర్యో అప్స్వ్ అన్తర్ ఆ సుషావ సోమమ్ అద్రిభిః || 9-107-01

  నూనమ్ పునానో ऽవిభిః పరి స్రవాదబ్ధః సురభిన్తరః |
  సుతే చిత్ త్వాప్సు మదామో అన్ధసా శ్రీణన్తో గోభిర్ ఉత్తరమ్ || 9-107-02

  పరి సువానశ్ చక్షసే దేవమాదనః క్రతుర్ ఇన్దుర్ విచక్షణః || 9-107-03

  పునానః సోమ ధారయాపో వసానో అర్షసి |
  ఆ రత్నధా యోనిమ్ ఋతస్య సీదస్య్ ఉత్సో దేవ హిరణ్యయః || 9-107-04

  దుహాన ఊధర్ దివ్యమ్ మధు ప్రియమ్ ప్రత్నం సధస్థమ్ ఆసదత్ |
  ఆపృచ్ఛ్యం ధరుణం వాజ్య్ అర్షతి నృభిర్ ధూతో విచక్షణః || 9-107-05

  పునానః సోమ జాగృవిర్ అవ్యో వారే పరి ప్రియః |
  త్వం విప్రో అభవో ऽఙ్గిరస్తమో మధ్వా యజ్ఞమ్ మిమిక్ష నః || 9-107-06

  సోమో మీఢ్వాన్ పవతే గాతువిత్తమ ఋషిర్ విప్రో విచక్షణః |
  త్వం కవిర్ అభవో దేవవీతమ ఆ సూర్యం రోహయో దివి || 9-107-07

  సోమ ఉ షువాణః సోతృభిర్ అధి ష్ణుభిర్ అవీనామ్ |
  అశ్వయేవ హరితా యాతి ధారయా మన్ద్రయా యాతి ధారయా || 9-107-08

  అనూపే గోమాన్ గోభిర్ అక్షాః సోమో దుగ్ధాభిర్ అక్షాః |
  సముద్రం న సంవరణాన్య్ అగ్మన్ మన్దీ మదాయ తోశతే || 9-107-09

  ఆ సోమ సువానో అద్రిభిస్ తిరో వారాణ్య్ అవ్యయా |
  జనో న పురి చమ్వోర్ విశద్ ధరిః సదో వనేషు దధిషే || 9-107-10

  స మామృజే తిరో అణ్వాని మేష్యో మీళ్హే సప్తిర్ న వాజయుః |
  అనుమాద్యః పవమానో మనీషిభిః సోమో విప్రేభిర్ ఋక్వభిః || 9-107-11

  ప్ర సోమ దేవవీతయే సిన్ధుర్ న పిప్యే అర్ణసా |
  అంశోః పయసా మదిరో న జాగృవిర్ అచ్ఛా కోశమ్ మధుశ్చుతమ్ || 9-107-12

  ఆ హర్యతో అర్జునే అత్కే అవ్యత ప్రియః సూనుర్ న మర్జ్యః |
  తమ్ ఈం హిన్వన్త్య్ అపసో యథా రథం నదీష్వ్ ఆ గభస్త్యోః || 9-107-13

  అభి సోమాస ఆయవః పవన్తే మద్యమ్ మదమ్ |
  సముద్రస్యాధి విష్టపి మనీషిణో మత్సరాసః స్వర్విదః || 9-107-14

  తరత్ సముద్రమ్ పవమాన ఊర్మిణా రాజా దేవ ఋతమ్ బృహత్ |
  అర్షన్ మిత్రస్య వరుణస్య ధర్మణా ప్ర హిన్వాన ఋతమ్ బృహత్ || 9-107-15

  నృభిర్ యేమానో హర్యతో విచక్షణో రాజా దేవః సముద్రియః || 9-107-16

  ఇన్ద్రాయ పవతే మదః సోమో మరుత్వతే సుతః |
  సహస్రధారో అత్య్ అవ్యమ్ అర్షతి తమ్ ఈ మృజన్త్య్ ఆయవః || 9-107-17

  పునానశ్ చమూ జనయన్ మతిం కవిః సోమో దేవేషు రణ్యతి |
  అపో వసానః పరి గోభిర్ ఉత్తరః సీదన్ వనేష్వ్ అవ్యత || 9-107-18

  తవాహం సోమ రారణ సఖ్య ఇన్దో దివే-దివే |
  పురూణి బభ్రో ని చరన్తి మామ్ అవ పరిధీఅతి తాఇహి || 9-107-19

  ఉతాహం నక్తమ్ ఉత సోమ తే దివా సఖ్యాయ బభ్ర ఊధని |
  ఘృణా తపన్తమ్ అతి సూర్యమ్ పరః శకునా ఇవ పప్తిమ || 9-107-20

  మృజ్యమానః సుహస్త్య సముద్రే వాచమ్ ఇన్వసి |
  రయిమ్ పిశఙ్గమ్ బహులమ్ పురుస్పృహమ్ పవమానాభ్య్ అర్షసి || 9-107-21

  మృజానో వారే పవమానో అవ్యయే వృషావ చక్రదో వనే |
  దేవానాం సోమ పవమాన నిష్కృతం గోభిర్ అఞ్జానో అర్షసి || 9-107-22

  పవస్వ వాజసాతయే ऽభి విశ్వాని కావ్యా |
  త్వం సముద్రమ్ ప్రథమో వి ధారయో దేవేభ్యః సోమ మత్సరః || 9-107-23

  స తూ పవస్వ పరి పార్థివం రజో దివ్యా చ సోమ ధర్మభిః |
  త్వాం విప్రాసో మతిభిర్ విచక్షణ శుభ్రం హిన్వన్తి ధీతిభిః || 9-107-24

  పవమానా అసృక్షత పవిత్రమ్ అతి ధారయా |
  మరుత్వన్తో మత్సరా ఇన్ద్రియా హయా మేధామ్ అభి ప్రయాంసి చ || 9-107-25

  అపో వసానః పరి కోశమ్ అర్షతీన్దుర్ హియానః సోతృభిః |
  జనయఞ్ జ్యోతిర్ మన్దనా అవీవశద్ గాః కృణ్వానో న నిర్ణిజమ్ || 9-107-26