ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 106

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 106)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్రమ్ అచ్ఛ సుతా ఇమే వృషణం యన్తు హరయః |
  శ్రుష్టీ జాతాస ఇన్దవః స్వర్విదః || 9-106-01

  అయమ్ భరాయ సానసిర్ ఇన్ద్రాయ పవతే సుతః |
  సోమో జైత్రస్య చేతతి యథా విదే || 9-106-02

  అస్యేద్ ఇన్ద్రో మదేష్వ్ ఆ గ్రాభం గృభ్ణీత సానసిమ్ |
  వజ్రం చ వృషణమ్ భరత్ సమ్ అప్సుజిత్ || 9-106-03

  ప్ర ధన్వా సోమ జాగృవిర్ ఇన్ద్రాయేన్దో పరి స్రవ |
  ద్యుమన్తం శుష్మమ్ ఆ భరా స్వర్విదమ్ || 9-106-04

  ఇన్ద్రాయ వృషణమ్ మదమ్ పవస్వ విశ్వదర్శతః |
  సహస్రయామా పథికృద్ విచక్షణః || 9-106-05

  అస్మభ్యం గాతువిత్తమో దేవేభ్యో మధుమత్తమః |
  సహస్రం యాహి పథిభిః కనిక్రదత్ || 9-106-06

  పవస్వ దేవవీతయ ఇన్దో ధారాభిర్ ఓజసా |
  ఆ కలశమ్ మధుమాన్ సోమ నః సదః || 9-106-07

  తవ ద్రప్సా ఉదప్రుత ఇన్ద్రమ్ మదాయ వావృధుః |
  త్వాం దేవాసో అమృతాయ కమ్ పపుః || 9-106-08

  ఆ నః సుతాస ఇన్దవః పునానా ధావతా రయిమ్ |
  వృష్టిద్యావో రీత్యాపః స్వర్విదః || 9-106-09

  సోమః పునాన ఊర్మిణావ్యో వారం వి ధావతి |
  అగ్రే వాచః పవమానః కనిక్రదత్ || 9-106-10

  ధీభిర్ హిన్వన్తి వాజినం వనే క్రీళన్తమ్ అత్యవిమ్ |
  అభి త్రిపృష్ఠమ్ మతయః సమ్ అస్వరన్ || 9-106-11

  అసర్జి కలశాఅభి మీళ్హే సప్తిర్ న వాజయుః |
  పునానో వాచం జనయన్న్ అసిష్యదత్ || 9-106-12

  పవతే హర్యతో హరిర్ అతి హ్వరాంసి రంహ్యా |
  అభ్యర్షన్ స్తోతృభ్యో వీరవద్ యశః || 9-106-13

  అయా పవస్వ దేవయుర్ మధోర్ ధారా అసృక్షత |
  రేభన్ పవిత్రమ్ పర్య్ ఏషి విశ్వతః || 9-106-14