ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 105

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 105)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తం వః సఖాయో మదాయ పునానమ్ అభి గాయత |
  శిశుం న యజ్ఞైః స్వదయన్త గూర్తిభిః || 9-105-01

  సం వత్స ఇవ మాతృభిర్ ఇన్దుర్ హిన్వానో అజ్యతే |
  దేవావీర్ మదో మతిభిః పరిష్కృతః || 9-105-02

  అయం దక్షాయ సాధనో ऽయం శర్ధాయ వీతయే |
  అయం దేవేభ్యో మధుమత్తమః సుతః || 9-105-03

  గోమన్ న ఇన్దో అశ్వవత్ సుతః సుదక్ష ధన్వ |
  శుచిం తే వర్ణమ్ అధి గోషు దీధరమ్ || 9-105-04

  స నో హరీణామ్ పత ఇన్దో దేవప్సరస్తమః |
  సఖేవ సఖ్యే నర్యో రుచే భవ || 9-105-05

  సనేమి త్వమ్ అస్మద్ ఆఅదేవం కం చిద్ అత్రిణమ్ |
  సాహ్వాఇన్దో పరి బాధో అప ద్వయుమ్ || 9-105-06