ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 104

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 104)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సఖాయ ఆ ని షీదత పునానాయ ప్ర గాయత |
  శిశుం న యజ్ఞైః పరి భూషత శ్రియే || 9-104-01

  సమ్ ఈ వత్సం న మాతృభిః సృజతా గయసాధనమ్ |
  దేవావ్యమ్ మదమ్ అభి ద్విశవసమ్ || 9-104-02

  పునాతా దక్షసాధనం యథా శర్ధాయ వీతయే |
  యథా మిత్రాయ వరుణాయ శంతమః || 9-104-03

  అస్మభ్యం త్వా వసువిదమ్ అభి వాణీర్ అనూషత |
  గోభిష్ టే వర్ణమ్ అభి వాసయామసి || 9-104-04

  స నో మదానామ్ పత ఇన్దో దేవప్సరా అసి |
  సఖేవ సఖ్యే గాతువిత్తమో భవ || 9-104-05

  సనేమి కృధ్య్ అస్మద్ ఆ రక్షసం కం చిద్ అత్రిణమ్ |
  అపాదేవం ద్వయుమ్ అంహో యుయోధి నః || 9-104-06