ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 103

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 103)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర పునానాయ వేధసే సోమాయ వచ ఉద్యతమ్ |
  భృతిం న భరా మతిభిర్ జుజోషతే || 9-103-01

  పరి వారాణ్య్ అవ్యయా గోభిర్ అఞ్జానో అర్షతి |
  త్రీ షధస్థా పునానః కృణుతే హరిః || 9-103-02

  పరి కోశమ్ మధుశ్చుతమ్ అవ్యయే వారే అర్షతి |
  అభి వాణీర్ ఋషీణాం సప్త నూషత || 9-103-03

  పరి ణేతా మతీనాం విశ్వదేవో అదాభ్యః |
  సోమః పునానశ్ చమ్వోర్ విశద్ ధరిః || 9-103-04

  పరి దైవీర్ అను స్వధా ఇన్ద్రేణ యాహి సరథమ్ |
  పునానో వాఘద్ వాఘద్భిర్ అమర్త్యః || 9-103-05

  పరి సప్తిర్ న వాజయుర్ దేవో దేవేభ్యః సుతః |
  వ్యానశిః పవమానో వి ధావతి || 9-103-06