ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 102

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 9 - సూక్తము 102)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  క్రాణా శిశుర్ మహీనాం హిన్వన్న్ ఋతస్య దీధితిమ్ |
  విశ్వా పరి ప్రియా భువద్ అధ ద్వితా || 9-102-01

  ఉప త్రితస్య పాష్యోర్ అభక్త యద్ గుహా పదమ్ |
  యజ్ఞస్య సప్త ధామభిర్ అధ ప్రియమ్ || 9-102-02

  త్రీణి త్రితస్య ధారయా పృష్ఠేష్వ్ ఏరయా రయిమ్ |
  మిమీతే అస్య యోజనా వి సుక్రతుః || 9-102-03

  జజ్ఞానం సప్త మాతరో వేధామ్ అశాసత శ్రియే |
  అయం ధ్రువో రయీణాం చికేత యత్ || 9-102-04

  అస్య వ్రతే సజోషసో విశ్వే దేవాసో అద్రుహః |
  స్పార్హా భవన్తి రన్తయో జుషన్త యత్ || 9-102-05

  యమ్ ఈ గర్భమ్ ఋతావృధో దృశే చారుమ్ అజీజనన్ |
  కవిమ్ మంహిష్ఠమ్ అధ్వరే పురుస్పృహమ్ || 9-102-06

  సమీచీనే అభి త్మనా యహ్వీ ఋతస్య మాతరా |
  తన్వానా యజ్ఞమ్ ఆనుషగ్ యద్ అఞ్జతే || 9-102-07

  క్రత్వా శుక్రేభిర్ అక్షభిర్ ఋణోర్ అప వ్రజం దివః |
  హిన్వన్న్ ఋతస్య దీధితిమ్ ప్రాధ్వరే || 9-102-08