ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 50

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 50)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర వో మహే మన్దమానాయాన్ధసో ऽర్చా విశ్వానరాయ విశ్వాభువే |
  ఇన్ద్రస్య యస్య సుమఖం సహో మహి శ్రవో నృమ్ణం చ రోదసీ సపర్యతః || 10-050-01

  సో చిన్ ను సఖ్యా నర్య ఇన స్తుతశ్ చర్కృత్య ఇన్ద్రో మావతే నరే |
  విశ్వాసు ధూర్షు వాజకృత్యేషు సత్పతే వృత్రే వాప్స్వ్ అభి శూర మన్దసే || 10-050-02

  కే తే నర ఇన్ద్ర యే త ఇషే యే తే సుమ్నం సధన్యమ్ ఇయక్షాన్ |
  కే తే వాజాయాసుర్యాయ హిన్విరే కే అప్సు స్వాసూర్వరాసు పౌంస్యే || 10-050-03

  భువస్ త్వమ్ ఇన్ద్ర బ్రహ్మణా మహాన్ భువో విశ్వేషు సవనేషు యజ్ఞియః |
  భువో నౄంశ్ చ్యౌత్నో విశ్వస్మిన్ భరే జ్యేష్ఠశ్ చ మన్త్రో విశ్వచర్షణే || 10-050-04

  అవా ను కం జ్యాయాన్ యజ్ఞవనసో మహీం త ఓమాత్రాం కృష్టయో విదుః |
  అసో ను కమ్ అజరో వర్ధాశ్ చ విశ్వేద్ ఏతా సవనా తూతుమా కృషే || 10-050-05

  ఏతా విశ్వా సవనా తూతుమా కృషే స్వయం సూనో సహసో యాని దధిషే |
  వరాయ తే పాత్రం ధర్మణే తనా యజ్ఞో మన్త్రో బ్రహ్మోద్యతం వచః || 10-050-06

  యే తే విప్ర బ్రహ్మకృతః సుతే సచా వసూనాం చ వసునశ్ చ దావనే |
  ప్ర తే సుమ్నస్య మనసా పథా భువన్ మదే సుతస్య సోమ్యస్యాన్ధసః || 10-050-07