ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 51

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 51)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహత్ తద్ ఉల్బం స్థవిరం తద్ ఆసీద్ యేనావిష్టితః ప్రవివేశిథాపః |
  విశ్వా అపశ్యద్ బహుధా తే అగ్నే జాతవేదస్ తన్వో దేవ ఏకః || 10-051-01

  కో మా దదర్శ కతమః స దేవో యో మే తన్వో బహుధా పర్యపశ్యత్ |
  క్వాహ మిత్రావరుణా క్షియన్త్య్ అగ్నేర్ విశ్వాః సమిధో దేవయానీః || 10-051-02

  ఐచ్ఛామ త్వా బహుధా జాతవేదః ప్రవిష్టమ్ అగ్నే అప్స్వ్ ఓషధీషు |
  తం త్వా యమో అచికేచ్ చిత్రభానో దశాన్తరుష్యాద్ అతిరోచమానమ్ || 10-051-03

  హోత్రాద్ అహం వరుణ బిభ్యద్ ఆయం నేద్ ఏవ మా యునజన్న్ అత్ర దేవాః |
  తస్య మే తన్వో బహుధా నివిష్టా ఏతమ్ అర్థం న చికేతాహమ్ అగ్నిః || 10-051-04

  ఏహి మనుర్ దేవయుర్ యజ్ఞకామో ऽరంకృత్యా తమసి క్షేష్య్ అగ్నే |
  సుగాన్ పథః కృణుహి దేవయానాన్ వహ హవ్యాని సుమనస్యమానః || 10-051-05

  అగ్నేః పూర్వే భ్రాతరో అర్థమ్ ఏతం రథీవాధ్వానమ్ అన్వ్ ఆవరీవుః |
  తస్మాద్ భియా వరుణ దూరమ్ ఆయం గౌరో న క్షేప్నోర్ అవిజే జ్యాయాః || 10-051-06

  కుర్మస్ త ఆయుర్ అజరం యద్ అగ్నే యథా యుక్తో జాతవేదో న రిష్యాః |
  అథా వహాసి సుమనస్యమానో భాగం దేవేభ్యో హవిషః సుజాత || 10-051-07

  ప్రయాజాన్ మే అనుయాజాంశ్ చ కేవలాన్ ఊర్జస్వన్తం హవిషో దత్త భాగమ్ |
  ఘృతం చాపామ్ పురుషం చౌషధీనామ్ అగ్నేశ్ చ దీర్ఘమ్ ఆయుర్ అస్తు దేవాః || 10-051-08

  తవ ప్రయాజా అనుయాజాశ్ చ కేవల ఊర్జస్వన్తో హవిషః సన్తు భాగాః |
  తవాగ్నే యజ్ఞో ऽయమ్ అస్తు సర్వస్ తుభ్యం నమన్తామ్ ప్రదిశశ్ చతస్రః || 10-051-09