ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 52

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 52)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  విశ్వే దేవాః శాస్తన మా యథేహ హోతా వృతో మనవై యన్ నిషద్య |
  ప్ర మే బ్రూత భాగధేయం యథా వో యేన పథా హవ్యమ్ ఆ వో వహాని || 10-052-01

  అహం హోతా న్య్ అసీదం యజీయాన్ విశ్వే దేవా మరుతో మా జునన్తి |
  అహర్-అహర్ అశ్వినాధ్వర్యవం వామ్ బ్రహ్మా సమిద్ భవతి సాహుతిర్ వామ్ || 10-052-02

  అయం యో హోతా కిర్ ఉ స యమస్య కమ్ అప్య్ ఊహే యత్ సమఞ్జన్తి దేవాః |
  అహర్-అహర్ జాయతే మాసి-మాస్య్ అథా దేవా దధిరే హవ్యవాహమ్ || 10-052-03

  మాం దేవా దధిరే హవ్యవాహమ్ అపమ్లుక్తమ్ బహు కృచ్ఛ్రా చరన్తమ్ |
  అగ్నిర్ విద్వాన్ యజ్ఞం నః కల్పయాతి పఞ్చయామం త్రివృతం సప్తతన్తుమ్ || 10-052-04

  ఆ వో యక్ష్య్ అమృతత్వం సువీరం యథా వో దేవా వరివః కరాణి |
  ఆ బాహ్వోర్ వజ్రమ్ ఇన్ద్రస్య ధేయామ్ అథేమా విశ్వాః పృతనా జయాతి || 10-052-05

  త్రీణి శతా త్రీ సహస్రాణ్య్ అగ్నిం త్రింశచ్ చ దేవా నవ చాసపర్యన్ |
  ఔక్షన్ ఘృతైర్ అస్తృణన్ బర్హిర్ అస్మా ఆద్ ఇద్ ధోతారం న్య్ అసాదయన్త || 10-052-06