ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 53

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 53)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యమ్ ఐచ్ఛామ మనసా సో ऽయమ్ ఆగాద్ యజ్ఞస్య విద్వాన్ పరుషశ్ చికిత్వాన్ |
  స నో యక్షద్ దేవతాతా యజీయాన్ ని హి షత్సద్ అన్తరః పూర్వో అస్మత్ || 10-053-01

  అరాధి హోతా నిషదా యజీయాన్ అభి ప్రయాంసి సుధితాని హి ఖ్యత్ |
  యజామహై యజ్ఞియాన్ హన్త దేవాఈళామహా ఈడ్యాఆజ్యేన || 10-053-02

  సాధ్వీమ్ అకర్ దేవవీతిం నో అద్య యజ్ఞస్య జిహ్వామ్ అవిదామ గుహ్యామ్ |
  స ఆయుర్ ఆగాత్ సురభిర్ వసానో భద్రామ్ అకర్ దేవహూతిం నో అద్య || 10-053-03

  తద్ అద్య వాచః ప్రథమమ్ మసీయ యేనాసురాఅభి దేవా అసామ |
  ఊర్జాద ఉత యజ్ఞియాసః పఞ్చ జనా మమ హోత్రం జుషధ్వమ్ || 10-053-04

  పఞ్చ జనా మమ హోత్రం జుషన్తాం గోజాతా ఉత యే యజ్ఞియాసః |
  పృథివీ నః పార్థివాత్ పాత్వ్ అంహసో ऽన్తరిక్షం దివ్యాత్ పాత్వ్ అస్మాన్ || 10-053-05

  తన్తుం తన్వన్ రజసో భానుమ్ అన్వ్ ఇహి జ్యోతిష్మతః పథో రక్ష ధియా కృతాన్ |
  అనుల్బణం వయత జోగువామ్ అపో మనుర్ భవ జనయా దైవ్యం జనమ్ || 10-053-06

  అక్షానహో నహ్యతనోత సోమ్యా ఇష్కృణుధ్వం రశనా ఓత పింశత |
  అష్టావన్ధురం వహతాభితో రథం యేన దేవాసో అనయన్న్ అభి ప్రియమ్ || 10-053-07

  అశ్మన్వతీ రీయతే సం రభధ్వమ్ ఉత్ తిష్ఠత ప్ర తరతా సఖాయః |
  అత్రా జహామ యే అసన్న్ అశేవాః శివాన్ వయమ్ ఉత్ తరేమాభి వాజాన్ || 10-053-08

  త్వష్టా మాయా వేద్ అపసామ్ అపస్తమో బిభ్రత్ పాత్రా దేవపానాని శంతమా |
  శిశీతే నూనమ్ పరశుం స్వాయసం యేన వృశ్చాద్ ఏతశో బ్రహ్మణస్ పతిః || 10-053-09

  సతో నూనం కవయః సం శిశీత వాశీభిర్ యాభిర్ అమృతాయ తక్షథ |
  విద్వాంసః పదా గుహ్యాని కర్తన యేన దేవాసో అమృతత్వమ్ ఆనశుః || 10-053-10

  గర్భే యోషామ్ అదధుర్ వత్సమ్ ఆసన్య్ అపీచ్యేన మనసోత జిహ్వయా |
  స విశ్వాహా సుమనా యోగ్యా అభి సిషాసనిర్ వనతే కార ఇజ్ జితిమ్ || 10-053-11