ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 54

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 54)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  తాం సు తే కీర్తిమ్ మఘవన్ మహిత్వా యత్ త్వా భీతే రోదసీ అహ్వయేతామ్ |
  ప్రావో దేవాఆతిరో దాసమ్ ఓజః ప్రజాయై త్వస్యై యద్ అశిక్ష ఇన్ద్ర || 10-054-01

  యద్ అచరస్ తన్వా వావృధానో బలానీన్ద్ర ప్రబ్రువాణో జనేషు |
  మాయేత్ సా తే యాని యుద్ధాన్య్ ఆహుర్ నాద్య శత్రుం నను పురా వివిత్సే || 10-054-02

  క ఉ ను తే మహిమనః సమస్యాస్మత్ పూర్వ ఋషయో ऽన్తమ్ ఆపుః |
  యన్ మాతరం చ పితరం చ సాకమ్ అజనయథాస్ తన్వః స్వాయాః || 10-054-03

  చత్వారి తే అసుర్యాణి నామాదాభ్యాని మహిషస్య సన్తి |
  త్వమ్ అఙ్గ తాని విశ్వాని విత్సే యేభిః కర్మాణి మఘవఞ్ చకర్థ || 10-054-04

  త్వం విశ్వా దధిషే కేవలాని యాన్య్ ఆవిర్ యా చ గుహా వసూని |
  కామమ్ ఇన్ మే మఘవన్ మా వి తారీస్ త్వమ్ ఆజ్ఞాతా త్వమ్ ఇన్ద్రాసి దాతా || 10-054-05

  యో అదధాజ్ జ్యోతిషి జ్యోతిర్ అన్తర్ యో అసృజన్ మధునా సమ్ మధూని |
  అధ ప్రియం శూషమ్ ఇన్ద్రాయ మన్మ బ్రహ్మకృతో బృహదుక్థాద్ అవాచి || 10-054-06