ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 55

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 55)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దూరే తన్ నామ గుహ్యమ్ పరాచైర్ యత్ త్వా భీతే అహ్వయేతాం వయోధై |
  ఉద్ అస్తభ్నాః పృథివీం ద్యామ్ అభీకే భ్రాతుః పుత్రాన్ మఘవన్ తిత్విషాణః || 10-055-01

  మహత్ తన్ నామ గుహ్యమ్ పురుస్పృగ్ యేన భూతం జనయో యేన భవ్యమ్ |
  ప్రత్నం జాతం జ్యోతిర్ యద్ అస్య ప్రియమ్ ప్రియాః సమ్ అవిశన్త పఞ్చ || 10-055-02

  ఆ రోదసీ అపృణాద్ ఓత మధ్యమ్ పఞ్చ దేవాఋతుశః సప్త-సప్త |
  చతుస్త్రింశతా పురుధా వి చష్టే సరూపేణ జ్యోతిషా వివ్రతేన || 10-055-03

  యద్ ఉష ఔచ్ఛః ప్రథమా విభానామ్ అజనయో యేన పుష్టస్య పుష్టమ్ |
  యత్ తే జామిత్వమ్ అవరమ్ పరస్యా మహన్ మహత్యా అసురత్వమ్ ఏకమ్ || 10-055-04

  విధుం దద్రాణం సమనే బహూనాం యువానం సన్తమ్ పలితో జగార |
  దేవస్య పశ్య కావ్యమ్ మహిత్వాద్యా మమార స హ్యః సమ్ ఆన || 10-055-05

  శాక్మనా శాకో అరుణః సుపర్ణ ఆ యో మహః శూరః సనాద్ అనీళః |
  యచ్ చికేత సత్యమ్ ఇత్ తన్ న మోఘం వసు స్పార్హమ్ ఉత జేతోత దాతా || 10-055-06

  ఐభిర్ దదే వృష్ణ్యా పౌంస్యాని యేభిర్ ఔక్షద్ వృత్రహత్యాయ వజ్రీ |
  యే కర్మణః క్రియమాణస్య మహ్న ఋతేకర్మమ్ ఉదజాయన్త దేవాః || 10-055-07

  యుజా కర్మాణి జనయన్ విశ్వౌజా అశస్తిహా విశ్వమనాస్ తురాషాట్ |
  పీత్వీ సోమస్య దివ ఆ వృధానః శూరో నిర్ యుధాధమద్ దస్యూన్ || 10-055-08