ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 56)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇదం త ఏకమ్ పర ఊ త ఏకం తృతీయేన జ్యోతిషా సం విశస్వ |
  సంవేశనే తన్వశ్ చారుర్ ఏధి ప్రియో దేవానామ్ పరమే జనిత్రే || 10-056-01

  తనూష్ టే వాజిన్ తన్వం నయన్తీ వామమ్ అస్మభ్యం ధాతు శర్మ తుభ్యమ్ |
  అహ్రుతో మహో ధరుణాయ దేవాన్ దివీవ జ్యోతిః స్వమ్ ఆ మిమీయాః || 10-056-02

  వాజ్య్ అసి వాజినేనా సువేనీః సువిత స్తోమం సువితో దివం గాః |
  సువితో ధర్మ ప్రథమాను సత్యా సువితో దేవాన్ సువితో ऽను పత్మ || 10-056-03

  మహిమ్న ఏషామ్ పితరశ్ చనేశిరే దేవా దేవేష్వ్ అదధుర్ అపి క్రతుమ్ |
  సమ్ అవివ్యచుర్ ఉత యాన్య్ అత్విషుర్ ఐషాం తనూషు ని వివిశుః పునః || 10-056-04

  సహోభిర్ విశ్వమ్ పరి చక్రమూ రజః పూర్వా ధామాన్య్ అమితా మిమానాః |
  తనూషు విశ్వా భువనా ని యేమిరే ప్రాసారయన్త పురుధ ప్రజా అను || 10-056-05

  ద్విధా సూనవో ऽసురం స్వర్విదమ్ ఆస్థాపయన్త తృతీయేన కర్మణా |
  స్వామ్ ప్రజామ్ పితరః పిత్ర్యం సహ ఆవరేష్వ్ అదధుస్ తన్తుమ్ ఆతతమ్ || 10-056-06

  నావా న క్షోదః ప్రదిశః పృథివ్యాః స్వస్తిభిర్ అతి దుర్గాణి విశ్వా |
  స్వామ్ ప్రజామ్ బృహదుక్థో మహిత్వావరేష్వ్ అదధాద్ ఆ పరేషు || 10-056-07