ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 49

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 49)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అహం దాం గృణతే పూర్వ్యం వస్వ్ అహమ్ బ్రహ్మ కృణవమ్ మహ్యం వర్ధనమ్ |
  అహమ్ భువం యజమానస్య చోదితాయజ్వనః సాక్షి విశ్వస్మిన్ భరే || 10-049-01

  మాం ధుర్ ఇన్ద్రం నామ దేవతా దివశ్ చ గ్మశ్ చాపాం చ జన్తవః |
  అహం హరీ వృషణా వివ్రతా రఘూ అహం వజ్రం శవసే ధృష్ణ్వ్ ఆ దదే || 10-049-02

  అహమ్ అత్కం కవయే శిశ్నథం హథైర్ అహం కుత్సమ్ ఆవమ్ ఆభిర్ ఊతిభిః |
  అహం శుష్ణస్య శ్నథితా వధర్ యమం న యో రర ఆర్యం నామ దస్యవే || 10-049-03

  అహమ్ పితేవ వేతసూఅభిష్టయే తుగ్రం కుత్సాయ స్మదిభం చ రన్ధయమ్ |
  అహమ్ భువం యజమానస్య రాజని ప్ర యద్ భరే తుజయే న ప్రియాధృషే || 10-049-04

  అహం రన్ధయమ్ మృగయం శ్రుతర్వణే యన్ మాజిహీత వయునా చనానుషక్ |
  అహం వేశం నమ్రమ్ ఆయవే ऽకరమ్ అహం సవ్యాయ పడ్గృభిమ్ అరన్ధయమ్ || 10-049-05

  అహం స యో నవవాస్త్వమ్ బృహద్రథం సం వృత్రేవ దాసం వృత్రహారుజమ్ |
  యద్ వర్ధయన్తమ్ ప్రథయన్తమ్ ఆనుషగ్ దూరే పారే రజసో రోచనాకరమ్ || 10-049-06

  అహం సూర్యస్య పరి యామ్య్ ఆశుభిః ప్రైతశేభిర్ వహమాన ఓజసా |
  యన్ మా సావో మనుష ఆహ నిర్ణిజ ఋధక్ కృషే దాసం కృత్వ్యం హథైః || 10-049-07

  అహం సప్తహా నహుషో నహుష్టరః ప్రాశ్రావయం శవసా తుర్వశం యదుమ్ |
  అహం న్య్ అన్యం సహసా సహస్ కరం నవ వ్రాధతో నవతిం చ వక్షయమ్ || 10-049-08

  అహం సప్త స్రవతో ధారయం వృషా ద్రవిత్న్వః పృథివ్యాం సీరా అధి |
  అహమ్ అర్ణాంసి వి తిరామి సుక్రతుర్ యుధా విదమ్ మనవే గాతుమ్ ఇష్టయే || 10-049-09

  అహం తద్ ఆసు ధారయం యద్ ఆసు న దేవశ్ చన త్వష్టాధారయద్ రుశత్ |
  స్పార్హం గవామ్ ఊధస్సు వక్షణాస్వ్ ఆ మధోర్ మధు శ్వాత్ర్యం సోమమ్ ఆశిరమ్ || 10-049-10

  ఏవా దేవాఇన్ద్రో వివ్యే నౄన్ ప్ర చ్యౌత్నేన మఘవా సత్యరాధాః |
  విశ్వేత్ తా తే హరివః శచీవో ऽభి తురాసః స్వయశో గృణన్తి || 10-049-11