ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 189)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆయం గౌః పృశ్నిర్ అక్రమీద్ అసదన్ మాతరమ్ పురః |
  పితరం చ ప్రయన్ స్వః || 10-189-01

  అన్తశ్ చరతి రోచనాస్య ప్రాణాద్ అపానతీ |
  వ్య్ అఖ్యన్ మహిషో దివమ్ || 10-189-02

  త్రింశద్ ధామ వి రాజతి వాక్ పతంగాయ ధీయతే |
  ప్రతి వస్తోర్ అహ ద్యుభిః || 10-189-03