ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 188)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర నూనం జాతవేదసమ్ అశ్వం హినోత వాజినమ్ |
  ఇదం నో బర్హిర్ ఆసదే || 10-188-01

  అస్య ప్ర జాతవేదసో విప్రవీరస్య మీళ్హుషః |
  మహీమ్ ఇయర్మి సుష్టుతిమ్ || 10-188-02

  యా రుచో జాతవేదసో దేవత్రా హవ్యవాహనీః |
  తాభిర్ నో యజ్ఞమ్ ఇన్వతు || 10-188-03