ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 187)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్రాగ్నయే వాచమ్ ఈరయ వృషభాయ క్షితీనామ్ |
  స నః పర్షద్ అతి ద్విషః || 10-187-01

  యః పరస్యాః పరావతస్ తిరో ధన్వాతిరోచతే |
  స నః పర్షద్ అతి ద్విషః || 10-187-02

  యో రక్షాంసి నిజూర్వతి వృషా శుక్రేణ శోచిషా |
  స నః పర్షద్ అతి ద్విషః || 10-187-03

  యో విశ్వాభి విపశ్యతి భువనా సం చ పశ్యతి |
  స నః పర్షద్ అతి ద్విషః || 10-187-04

  యో అస్య పారే రజసః శుక్రో అగ్నిర్ అజాయత |
  స నః పర్షద్ అతి ద్విషః || 10-187-05