ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 186

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 186)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  వాత ఆ వాతు భేషజం శమ్భు మయోభు నో హృదే |
  ప్ర ణ ఆయూంషి తారిషత్ || 10-186-01

  ఉత వాత పితాసి న ఉత భ్రాతోత నః సఖా |
  స నో జీవాతవే కృధి || 10-186-02

  యద్ అదో వాత తే గృహే ऽమృతస్య నిధిర్ హితః |
  తతో నో దేహి జీవసే || 10-186-03