ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 185

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 185)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  మహి త్రీణామ్ అవో ऽస్తు ద్యుక్షమ్ మిత్రస్యార్యమ్ణః |
  దురాధర్షం వరుణస్య || 10-185-01

  నహి తేషామ్ అమా చన నాధ్వసు వారణేషు |
  ఈశే రిపుర్ అఘశంసః || 10-185-02

  యస్మై పుత్రాసో అదితేః ప్ర జీవసే మర్త్యాయ |
  జ్యోతిర్ యచ్ఛన్త్య్ అజస్రమ్ || 10-185-03