ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 190

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 190)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఋతం చ సత్యం చాభీద్ధాత్ తపసో ऽధ్య్ అజాయత |
  తతో రాత్ర్య్ అజాయత తతః సముద్రో అర్ణవః || 10-190-01

  సముద్రాద్ అర్ణవాద్ అధి సంవత్సరో అజాయత |
  అహోరాత్రాణి విదధద్ విశ్వస్య మిషతో వశీ || 10-190-02

  సూర్యాచన్ద్రమసౌ ధాతా యథాపూర్వమ్ అకల్పయత్ |
  దివం చ పృథివీం చాన్తరిక్షమ్ అథో స్వః || 10-190-03