ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 191

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 191)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సం-సమ్ ఇద్ యువసే వృషన్న్ అగ్నే విశ్వాన్య్ అర్య ఆ |
  ఇళస్ పదే సమ్ ఇధ్యసే స నో వసూన్య్ ఆ భర || 10-191-01

  సం గచ్ఛధ్వం సం వదధ్వం సం వో మనాంసి జానతామ్ |
  దేవా భాగం యథా పూర్వే సంజానానా ఉపాసతే || 10-191-02

  సమానో మన్త్రః సమితిః సమానీ సమానమ్ మనః సహ చిత్తమ్ ఏషామ్ |
  సమానమ్ మన్త్రమ్ అభి మన్త్రయే వః సమానేన వో హవిషా జుహోమి || 10-191-03

  సమానీ వ ఆకూతిః సమానా హృదయాని వః |
  సమానమ్ అస్తు వో మనో యథా వః సుసహాసతి || 10-191-04