ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 26

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 26)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర హ్య్ అచ్ఛా మనీషా స్పార్హా యన్తి నియుతః |
  ప్ర దస్రా నియుద్రథః పూషా అవిష్టు మాహినః || 10-026-01

  యస్య త్యన్ మహిత్వం వాతాప్యమ్ అయం జనః |
  విప్ర ఆ వంసద్ ధీతిభిశ్ చికేత సుష్టుతీనామ్ || 10-026-02

  స వేద సుష్టుతీనామ్ ఇన్దుర్ న పూషా వృషా |
  అభి ప్సురః ప్రుషాయతి వ్రజం న ఆ ప్రుషాయతి || 10-026-03

  మంసీమహి త్వా వయమ్ అస్మాకం దేవ పూషన్ |
  మతీనాం చ సాధనం విప్రాణాం చాధవమ్ || 10-026-04

  ప్రత్యర్ధిర్ యజ్ఞానామ్ అశ్వహయో రథానామ్ |
  ఋషిః స యో మనుర్హితో విప్రస్య యావయత్సఖః || 10-026-05

  ఆధీషమాణాయాః పతిః శుచాయాశ్ చ శుచస్య చ |
  వాసోవాయో ऽవీనామ్ ఆ వాసాంసి మర్మృజత్ || 10-026-06

  ఇనో వాజానామ్ పతిర్ ఇనః పుష్టీనాం సఖా |
  ప్ర శ్మశ్రు హర్యతో దూధోద్ వి వృథా యో అదాభ్యః || 10-026-07

  ఆ తే రథస్య పూషన్న్ అజా ధురం వవృత్యుః |
  విశ్వస్యార్థినః సఖా సనోజా అనపచ్యుతః || 10-026-08

  అస్మాకమ్ ఊర్జా రథమ్ పూషా అవిష్టు మాహినః |
  భువద్ వాజానాం వృధ ఇమం నః శృణవద్ ధవమ్ || 10-026-09