ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 25

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 25)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  భద్రం నో అపి వాతయ మనో దక్షమ్ ఉత క్రతుమ్ |
  అధా తే సఖ్యే అన్ధసో వి వో మదే రణన్ గావో న యవసే వివక్షసే || 10-025-01

  హృదిస్పృశస్ త ఆసతే విశ్వేషు సోమ ధామసు |
  అధా కామా ఇమే మమ వి వో మదే వి తిష్ఠన్తే వసూయవో వివక్షసే || 10-025-02

  ఉత వ్రతాని సోమ తే ప్రాహమ్ మినామి పాక్యా |
  అధా పితేవ సూనవే వి వో మదే మృళా నో అభి చిద్ వధాద్ వివక్షసే || 10-025-03

  సమ్ ఉ ప్ర యన్తి ధీతయః సర్గాసో ऽవతాఇవ |
  క్రతుం నః సోమ జీవసే వి వో మదే ధారయా చమసాఇవ వివక్షసే || 10-025-04

  తవ త్యే సోమ శక్తిభిర్ నికామాసో వ్య్ ఋణ్విరే |
  గృత్సస్య ధీరాస్ తవసో వి వో మదే వ్రజం గోమన్తమ్ అశ్వినం వివక్షసే || 10-025-05

  పశుం నః సోమ రక్షసి పురుత్రా విష్ఠితం జగత్ |
  సమాకృణోషి జీవసే వి వో మదే విశ్వా సమ్పశ్యన్ భువనా వివక్షసే || 10-025-06

  త్వం నః సోమ విశ్వతో గోపా అదాభ్యో భవ |
  సేధ రాజన్న్ అప స్రిధో వి వో మదే మా నో దుఃశంస ఈశతా వివక్షసే || 10-025-07

  త్వం నః సోమ సుక్రతుర్ వయోధేయాయ జాగృహి |
  క్షేత్రవిత్తరో మనుషో వి వో మదే ద్రుహో నః పాహ్య్ అంహసో వివక్షసే || 10-025-08

  త్వం నో వృత్రహన్తమేన్ద్రస్యేన్దో శివః సఖా |
  యత్ సీం హవన్తే సమిథే వి వో మదే యుధ్యమానాస్ తోకసాతౌ వివక్షసే || 10-025-09

  అయం ఘ స తురో మద ఇన్ద్రస్య వర్ధత ప్రియః |
  అయం కక్షీవతో మహో వి వో మదే మతిం విప్రస్య వర్ధయద్ వివక్షసే || 10-025-10

  అయం విప్రాయ దాశుషే వాజాఇయర్తి గోమతః |
  అయం సప్తభ్య ఆ వరం వి వో మదే ప్రాన్ధం శ్రోణం చ తారిషద్ వివక్షసే || 10-025-11