ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 24

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 24)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఇన్ద్ర సోమమ్ ఇమమ్ పిబ మధుమన్తం చమూ సుతమ్ |
  అస్మే రయిం ని ధారయ వి వో మదే సహస్రిణమ్ పురూవసో వివక్షసే || 10-024-01

  త్వాం యజ్ఞేభిర్ ఉక్థైర్ ఉప హవ్యేభిర్ ఈమహే |
  శచీపతే శచీనాం వి వో మదే శ్రేష్ఠం నో ధేహి వార్యం వివక్షసే || 10-024-02

  యస్ పతిర్ వార్యాణామ్ అసి రధ్రస్య చోదితా |
  ఇన్ద్ర స్తోతౄణామ్ అవితా వి వో మదే ద్విషో నః పాహ్య్ అంహసో వివక్షసే || 10-024-03

  యువం శక్రా మాయావినా సమీచీ నిర్ అమన్థతమ్ |
  విమదేన యద్ ఈళితా నాసత్యా నిరమన్థతమ్ || 10-024-04

  విశ్వే దేవా అకృపన్త సమీచ్యోర్ నిష్పతన్త్యోః |
  నాసత్యావ్ అబ్రువన్ దేవాః పునర్ ఆ వహతాద్ ఇతి || 10-024-05

  మధుమన్ మే పరాయణమ్ మధుమత్ పునర్ ఆయనమ్ |
  తా నో దేవా దేవతయా యువమ్ మధుమతస్ కృతమ్ || 10-024-06