ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 23

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 23)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యజామహ ఇన్ద్రం వజ్రదక్షిణం హరీణాం రథ్యం వివ్రతానామ్ |
  ప్ర శ్మశ్రు దోధువద్ ఊర్ధ్వథా భూద్ వి సేనాభిర్ దయమానో వి రాధసా || 10-023-01

  హరీ న్వ్ అస్య యా వనే విదే వస్వ్ ఇన్ద్రో మఘైర్ మఘవా వృత్రహా భువత్ |
  ఋభుర్ వాజ ఋభుక్షాః పత్యతే శవో ऽవ క్ష్ణౌమి దాసస్య నామ చిత్ || 10-023-02

  యదా వజ్రం హిరణ్యమ్ ఇద్ అథా రథం హరీ యమ్ అస్య వహతో వి సూరిభిః |
  ఆ తిష్ఠతి మఘవా సనశ్రుత ఇన్ద్రో వాజస్య దీర్ఘశ్రవసస్ పతిః || 10-023-03

  సో చిన్ ను వృష్టిర్ యూథ్యా స్వా సచాఇన్ద్రః శ్మశ్రూణి హరితాభి ప్రుష్ణుతే |
  అవ వేతి సుక్షయం సుతే మధూద్ ఇద్ ధూనోతి వాతో యథా వనమ్ || 10-023-04

  యో వాచా వివాచో మృధ్రవాచః పురూ సహస్రాశివా జఘాన |
  తత్-తద్ ఇద్ అస్య పౌంస్యం గృణీమసి పితేవ యస్ తవిషీం వావృధే శవః || 10-023-05

  స్తోమం త ఇన్ద్ర విమదా అజీజనన్న్ అపూర్వ్యమ్ పురుతమం సుదానవే |
  విద్మా హ్య్ అస్య భోజనమ్ ఇనస్య యద్ ఆ పశుం న గోపాః కరామహే || 10-023-06

  మాకిర్ న ఏనా సఖ్యా వి యౌషుస్ తవ చేన్ద్ర విమదస్య చ ఋషేః |
  విద్మా హి తే ప్రమతిం దేవ జామివద్ అస్మే తే సన్తు సఖ్యా శివాని || 10-023-07