ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 45

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 45)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  దివస్ పరి ప్రథమం జజ్ఞే అగ్నిర్ అస్మద్ ద్వితీయమ్ పరి జాతవేదాః |
  తృతీయమ్ అప్సు నృమణా అజస్రమ్ ఇన్ధాన ఏనం జరతే స్వాధీః || 10-045-01

  విద్మా తే అగ్నే త్రేధా త్రయాణి విద్మా తే ధామ విభృతా పురుత్రా |
  విద్మా తే నామ పరమం గుహా యద్ విద్మా తమ్ ఉత్సం యత ఆజగన్థ || 10-045-02

  సముద్రే త్వా నృమణా అప్స్వ్ అన్తర్ నృచక్షా ఈధే దివో అగ్న ఊధన్ |
  తృతీయే త్వా రజసి తస్థివాంసమ్ అపామ్ ఉపస్థే మహిషా అవర్ధన్ || 10-045-03

  అక్రన్దద్ అగ్ని స్తనయన్న్ ఇవ ద్యౌః క్షామా రేరిహద్ వీరుధః సమఞ్జన్ |
  సద్యో జజ్ఞానో వి హీమ్ ఇద్ధో అఖ్యద్ ఆ రోదసీ భానునా భాత్య్ అన్తః || 10-045-04

  శ్రీణామ్ ఉదారో ధరుణో రయీణామ్ మనీషాణామ్ ప్రార్పణః సోమగోపాః |
  వసుః సూనుః సహసో అప్సు రాజా వి భాత్య్ అగ్ర ఉషసామ్ ఇధానః || 10-045-05

  విశ్వస్య కేతుర్ భువనస్య గర్భ ఆ రోదసీ అపృణాజ్ జాయమానః |
  వీళుం చిద్ అద్రిమ్ అభినత్ పరాయఞ్ జనా యద్ అగ్నిమ్ అయజన్త పఞ్చ || 10-045-06

  ఉశిక్ పావకో అరతిః సుమేధా మర్తేష్వ్ అగ్నిర్ అమృతో ని ధాయి |
  ఇయర్తి ధూమమ్ అరుషమ్ భరిభ్రద్ ఉచ్ ఛుక్రేణ శోచిషా ద్యామ్ ఇనక్షన్ || 10-045-07

  దృశానో రుక్మ ఉర్వియా వ్య్ అద్యౌద్ దుర్మర్షమ్ ఆయుః శ్రియే రుచానః |
  అగ్నిర్ అమృతో అభవద్ వయోభిర్ యద్ ఏనం ద్యౌర్ జనయత్ సురేతాః || 10-045-08

  యస్ తే అద్య కృణవద్ భద్రశోచే ऽపూపం దేవ ఘృతవన్తమ్ అగ్నే |
  ప్ర తం నయ ప్రతరం వస్యో అచ్ఛాభి సుమ్నం దేవభక్తం యవిష్ఠ || 10-045-09

  ఆ తమ్ భజ సౌశ్రవసేష్వ్ అగ్న ఉక్థ-ఉక్థ ఆ భజ శస్యమానే |
  ప్రియః సూర్యే ప్రియో అగ్నా భవాత్య్ ఉజ్ జాతేన భినదద్ ఉజ్ జనిత్వైః || 10-045-10

  త్వామ్ అగ్నే యజమానా అను ద్యూన్ విశ్వా వసు దధిరే వార్యాణి |
  త్వయా సహ ద్రవిణమ్ ఇచ్ఛమానా వ్రజం గోమన్తమ్ ఉశిజో వి వవ్రుః || 10-045-11

  అస్తావ్య్ అగ్నిర్ నరాం సుశేవో వైశ్వానర ఋషిభిః సోమగోపాః |
  అద్వేషే ద్యావాపృథివీ హువేమ దేవా ధత్త రయిమ్ అస్మే సువీరమ్ || 10-045-12