ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 44

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 44)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఆ యాత్వ్ ఇన్ద్రః స్వపతిర్ మదాయ యో ధర్మణా తూతుజానస్ తువిష్మాన్ |
  ప్రత్వక్షాణో అతి విశ్వా సహాంస్య్ అపారేణ మహతా వృష్ణ్యేన || 10-044-01

  సుష్ఠామా రథః సుయమా హరీ తే మిమ్యక్ష వజ్రో నృపతే గభస్తౌ |
  శీభం రాజన్ సుపథా యాహ్య్ అర్వాఙ్ వర్ధామ తే పపుషో వృష్ణ్యాని || 10-044-02

  ఏన్ద్రవాహో నృపతిం వజ్రబాహుమ్ ఉగ్రమ్ ఉగ్రాసస్ తవిషాస ఏనమ్ |
  ప్రత్వక్షసం వృషభం సత్యశుష్మమ్ ఏమ్ అస్మత్రా సధమాదో వహన్తు || 10-044-03

  ఏవా పతిం ద్రోణసాచం సచేతసమ్ ఊర్జ స్కమ్భం ధరుణ ఆ వృషాయసే |
  ఓజః కృష్వ సం గృభాయ త్వే అప్య్ అసో యథా కేనిపానామ్ ఇనో వృధే || 10-044-04

  గమన్న్ అస్మే వసూన్య్ ఆ హి శంసిషం స్వాశిషమ్ భరమ్ ఆ యాహి సోమినః |
  త్వమ్ ఈశిషే సాస్మిన్న్ ఆ సత్సి బర్హిష్య్ అనాధృష్యా తవ పాత్రాణి ధర్మణా || 10-044-05

  పృథక్ ప్రాయన్ ప్రథమా దేవహూతయో ऽకృణ్వత శ్రవస్యాని దుష్టరా |
  న యే శేకుర్ యజ్ఞియాం నావమ్ ఆరుహమ్ ఈర్మైవ తే న్య్ అవిశన్త కేపయః || 10-044-06

  ఏవైవాపాగ్ అపరే సన్తు దూఢ్యో ऽశ్వా యేషాం దుర్యుజ ఆయుయుజ్రే |
  ఇత్థా యే ప్రాగ్ ఉపరే సన్తి దావనే పురూణి యత్ర వయునాని భోజనా || 10-044-07

  గిరీఅజ్రాన్ రేజమానాఅధారయద్ ద్యౌః క్రన్దద్ అన్తరిక్షాణి కోపయత్ |
  సమీచీనే ధిషణే వి ష్కభాయతి వృష్ణః పీత్వా మద ఉక్థాని శంసతి || 10-044-08

  ఇమమ్ బిభర్మి సుకృతం తే అఙ్కుశం యేనారుజాసి మఘవఞ్ ఛఫారుజః |
  అస్మిన్ సు తే సవనే అస్త్వ్ ఓక్యం సుత ఇష్టౌ మఘవన్ బోధ్య్ ఆభగః || 10-044-09

  గోభిష్ టరేమామతిం దురేవాం యవేన క్షుధమ్ పురుహూత విశ్వామ్ |
  వయం రాజభిః ప్రథమా ధనాన్య్ అస్మాకేన వృజనేనా జయేమ || 10-044-10

  బృహస్పతిర్ నః పరి పాతు పశ్చాద్ ఉతోత్తరస్మాద్ అధరాద్ అఘాయోః |
  ఇన్ద్రః పురస్తాద్ ఉత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యో వరివః కృణోతు || 10-044-11