ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 43

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 43)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అచ్ఛా మ ఇన్ద్రమ్ మతయః స్వర్విదః సధ్రీచీర్ విశ్వా ఉశతీర్ అనూషత |
  పరి ష్వజన్తే జనయో యథా పతిమ్ మర్యం న శున్ధ్యుమ్ మఘవానమ్ ఊతయే || 10-043-01

  న ఘా త్వద్రిగ్ అప వేతి మే మనస్ త్వే ఇత్ కామమ్ పురుహూత శిశ్రయ |
  రాజేవ దస్మ ని షదో ऽధి బర్హిష్య్ అస్మిన్ సు సోమే ऽవపానమ్ అస్తు తే || 10-043-02

  విషూవృద్ ఇన్ద్రో అమతేర్ ఉత క్షుధః స ఇద్ రాయో మఘవా వస్వ ఈశతే |
  తస్యేద్ ఇమే ప్రవణే సప్త సిన్ధవో వయో వర్ధన్తి వృషభస్య శుష్మిణః || 10-043-03

  వయో న వృక్షం సుపలాశమ్ ఆసదన్ సోమాస ఇన్ద్రమ్ మన్దినశ్ చమూషదః |
  ప్రైషామ్ అనీకం శవసా దవిద్యుతద్ విదత్ స్వర్ మనవే జ్యోతిర్ ఆర్యమ్ || 10-043-04

  కృతం న శ్వఘ్నీ వి చినోతి దేవనే సంవర్గం యన్ మఘవా సూర్యం జయత్ |
  న తత్ తే అన్యో అను వీర్యం శకన్ న పురాణో మఘవన్ నోత నూతనః || 10-043-05

  విశం-విశమ్ మఘవా పర్య్ అశాయత జనానాం ధేనా అవచాకశద్ వృషా |
  యస్యాహ శక్రః సవనేషు రణ్యతి స తీవ్రైః సోమైః సహతే పృతన్యతః || 10-043-06

  ఆపో న సిన్ధుమ్ అభి యత్ సమక్షరన్ సోమాస ఇన్ద్రం కుల్యా ఇవ హ్రదమ్ |
  వర్ధన్తి విప్రా మహో అస్య సాదనే యవం న వృష్టిర్ దివ్యేన దానునా || 10-043-07

  వృషా న క్రుద్ధః పతయద్ రజస్స్వ్ ఆ యో అర్యపత్నీర్ అకృణోద్ ఇమా అపః |
  స సున్వతే మఘవా జీరదానవే ऽవిన్దజ్ జ్యోతిర్ మనవే హవిష్మతే || 10-043-08

  ఉజ్ జాయతామ్ పరశుర్ జ్యోతిషా సహ భూయా ఋతస్య సుదుఘా పురాణవత్ |
  వి రోచతామ్ అరుషో భానునా శుచిః స్వర్ ణ శుక్రం శుశుచీత సత్పతిః || 10-043-09

  గోభిష్ టరేమామతిం దురేవాం యవేన క్షుధమ్ పురుహూత విశ్వామ్ |
  వయం రాజభిః ప్రథమా ధనాన్య్ అస్మాకేన వృజనేనా జయేమ || 10-043-10

  బృహస్పతిర్ నః పరి పాతు పశ్చాద్ ఉతోత్తరస్మాద్ అధరాద్ అఘాయోః |
  ఇన్ద్రః పురస్తాద్ ఉత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యో వరివః కృణోతు || 10-043-11