ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 42

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 42)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్తేవ సు ప్రతరం లాయమ్ అస్యన్ భూషన్న్ ఇవ ప్ర భరా స్తోమమ్ అస్మై |
  వాచా విప్రాస్ తరత వాచమ్ అర్యో ని రామయ జరితః సోమ ఇన్ద్రమ్ || 10-042-01

  దోహేన గామ్ ఉప శిక్షా సఖాయమ్ ప్ర బోధయ జరితర్ జారమ్ ఇన్ద్రమ్ |
  కోశం న పూర్ణం వసునా న్యృష్టమ్ ఆ చ్యావయ మఘదేయాయ శూరమ్ || 10-042-02

  కిమ్ అఙ్గ త్వా మఘవన్ భోజమ్ ఆహుః శిశీహి మా శిశయం త్వా శృణోమి |
  అప్నస్వతీ మమ ధీర్ అస్తు శక్ర వసువిదమ్ భగమ్ ఇన్ద్రా భరా నః || 10-042-03

  త్వాం జనా మమసత్యేష్వ్ ఇన్ద్ర సంతస్థానా వి హ్వయన్తే సమీకే |
  అత్రా యుజం కృణుతే యో హవిష్మాన్ నాసున్వతా సఖ్యం వష్టి శూరః || 10-042-04

  ధనం న స్యన్ద్రమ్ బహులం యో అస్మై తీవ్రాన్ సోమాఆసునోతి ప్రయస్వాన్ |
  తస్మై శత్రూన్ సుతుకాన్ ప్రాతర్ అహ్నో ని స్వష్ట్రాన్ యువతి హన్తి వృత్రమ్ || 10-042-05

  యస్మిన్ వయం దధిమా శంసమ్ ఇన్ద్రే యః శిశ్రాయ మఘవా కామమ్ అస్మే |
  ఆరాచ్ చిత్ సన్ భయతామ్ అస్య శత్రుర్ న్య్ అస్మై ద్యుమ్నా జన్యా నమన్తామ్ || 10-042-06

  ఆరాచ్ ఛత్రుమ్ అప బాధస్వ దూరమ్ ఉగ్రో యః శమ్బః పురుహూత తేన |
  అస్మే ధేహి యవమద్ గోమద్ ఇన్ద్ర కృధీ ధియం జరిత్రే వాజరత్నామ్ || 10-042-07

  ప్ర యమ్ అన్తర్ వృషసవాసో అగ్మన్ తీవ్రాః సోమా బహులాన్తాస ఇన్ద్రమ్ |
  నాహ దామానమ్ మఘవా ని యంసన్ ని సున్వతే వహతి భూరి వామమ్ || 10-042-08

  ఉత ప్రహామ్ అతిదీవ్యా జయాతి కృతం యచ్ ఛ్వఘ్నీ విచినోతి కాలే |
  యో దేవకామో న ధనా రుణద్ధి సమ్ ఇత్ తం రాయా సృజతి స్వధావాన్ || 10-042-09

  గోభిష్ టరేమామతిం దురేవాం యవేన క్షుధమ్ పురుహూత విశ్వామ్ |
  వయం రాజభిః ప్రథమా ధనాన్య్ అస్మాకేన వృజనేనా జయేమ || 10-042-10

  బృహస్పతిర్ నః పరి పాతు పశ్చాద్ ఉతోత్తరస్మాద్ అధరాద్ అఘాయోః |
  ఇన్ద్రః పురస్తాద్ ఉత మధ్యతో నః సఖా సఖిభ్యో వరివః కృణోతు || 10-042-11