ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 41)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  సమానమ్ ఉ త్యమ్ పురుహూతమ్ ఉక్థ్యం రథం త్రిచక్రం సవనా గనిగ్మతమ్ |
  పరిజ్మానం విదథ్యం సువృక్తిభిర్ వయం వ్యుష్టా ఉషసో హవామహే || 10-041-01

  ప్రాతర్యుజం నాసత్యాధి తిష్ఠథః ప్రాతర్యావాణమ్ మధువాహనం రథమ్ |
  విశో యేన గచ్ఛథో యజ్వరీర్ నరా కీరేశ్ చిద్ యజ్ఞం హోతృమన్తమ్ అశ్వినా || 10-041-02

  అధ్వర్యుం వా మధుపాణిం సుహస్త్యమ్ అగ్నిధం వా ధృతదక్షం దమూనసమ్ |
  విప్రస్య వా యత్ సవనాని గచ్ఛథో ऽత ఆ యాతమ్ మధుపేయమ్ అశ్వినా || 10-041-03