ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 40

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 40)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  రథం యాన్తం కుహ కో హ వాం నరా ప్రతి ద్యుమన్తం సువితాయ భూషతి |
  ప్రాతర్యావాణం విభ్వం విశే-విశే వస్తోర్-వస్తోర్ వహమానం ధియా శమి || 10-040-01

  కుహ స్విద్ దోషా కుహ వస్తోర్ అశ్వినా కుహాభిపిత్వం కరతః కుహోషతుః |
  కో వాం శయుత్రా విధవేవ దేవరమ్ మర్యం న యోషా కృణుతే సధస్థ ఆ || 10-040-02

  ప్రాతర్ జరేథే జరణేవ కాపయా వస్తోర్-వస్తోర్ యజతా గచ్ఛథో గృహమ్ |
  కస్య ధ్వస్రా భవథః కస్య వా నరా రాజపుత్రేవ సవనావ గచ్ఛథః || 10-040-03

  యువామ్ మృగేవ వారణా మృగణ్యవో దోషా వస్తోర్ హవిషా ని హ్వయామహే |
  యువం హోత్రామ్ ఋతుథా జుహ్వతే నరేషం జనాయ వహథః శుభస్ పతీ || 10-040-04

  యువాం హ ఘోషా పర్య్ అశ్వినా యతీ రాజ్ఞ ఊచే దుహితా పృచ్ఛే వాం నరా |
  భూతమ్ మే అహ్న ఉత భూతమ్ అక్తవే ऽశ్వావతే రథినే శక్తమ్ అర్వతే || 10-040-05

  యువం కవీ ష్ఠః పర్య్ అశ్వినా రథం విశో న కుత్సో జరితుర్ నశాయథః |
  యువోర్ హ మక్షా పర్య్ అశ్వినా మధ్వ్ ఆసా భరత నిష్కృతం న యోషణా || 10-040-06

  యువం హ భుజ్యుం యువమ్ అశ్వినా వశం యువం శిఞ్జారమ్ ఉశనామ్ ఉపారథుః |
  యువో రరావా పరి సఖ్యమ్ ఆసతే యువోర్ అహమ్ అవసా సుమ్నమ్ ఆ చకే || 10-040-07

  యువం హ కృశం యువమ్ అశ్వినా శయుం యువం విధన్తం విధవామ్ ఉరుష్యథః |
  యువం సనిభ్య స్తనయన్తమ్ అశ్వినాప వ్రజమ్ ఊర్ణుథః సప్తాస్యమ్ || 10-040-08

  జనిష్ట యోషా పతయత్ కనీనకో వి చారుహన్ వీరుధో దంసనా అను |
  ఆస్మై రీయన్తే నివనేవ సిన్ధవో ऽస్మా అహ్నే భవతి తత్ పతిత్వనమ్ || 10-040-09

  జీవం రుదన్తి వి మయన్తే అధ్వరే దీర్ఘామ్ అను ప్రసితిం దీధియుర్ నరః |
  వామమ్ పితృభ్యో య ఇదం సమేరిరే మయః పతిభ్యో జనయః పరిష్వజే || 10-040-10

  న తస్య విద్మ తద్ ఉ షు ప్ర వోచత యువా హ యద్ యువత్యాః క్షేతి యోనిషు |
  ప్రియోస్రియస్య వృషభస్య రేతినో గృహం గమేమాశ్వినా తద్ ఉశ్మసి || 10-040-11

  ఆ వామ్ అగన్ సుమతిర్ వాజినీవసూ న్య్ అశ్వినా హృత్సు కామా అయంసత |
  అభూతం గోపా మిథునా శుభస్ పతీ ప్రియా అర్యమ్ణో దుర్యాఅశీమహి || 10-040-12

  తా మన్దసానా మనుషో దురోణ ఆ ధత్తం రయిం సహవీరం వచస్యవే |
  కృతం తీర్థం సుప్రపాణం శుభస్ పతీ స్థాణుమ్ పథేష్ఠామ్ అప దుర్మతిం హతమ్ || 10-040-13

  క్వ స్విద్ అద్య కతమాస్వ్ అశ్వినా విక్షు దస్రా మాదయేతే శుభస్ పతీ |
  క ఈం ని యేమే కతమస్య జగ్మతుర్ విప్రస్య వా యజమానస్య వా గృహమ్ || 10-040-14