ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 39

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 39)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో వామ్ పరిజ్మా సువృద్ అశ్వినా రథో దోషామ్ ఉషాసో హవ్యో హవిష్మతా |
  శశ్వత్తమాసస్ తమ్ ఉ వామ్ ఇదం వయమ్ పితుర్ న నామ సుహవం హవామహే || 10-039-01

  చోదయతం సూనృతాః పిన్వతం ధియ ఉత్ పురంధీర్ ఈరయతం తద్ ఉశ్మసి |
  యశసమ్ భాగం కృణుతం నో అశ్వినా సోమం న చారుమ్ మఘవత్సు నస్ కృతమ్ || 10-039-02

  అమాజురశ్ చిద్ భవథో యువమ్ భగో ऽనాశోశ్ చిద్ అవితారాపమస్య చిత్ |
  అన్ధస్య చిన్ నాసత్యా కృశస్య చిద్ యువామ్ ఇద్ ఆహుర్ భిషజా రుతస్య చిత్ || 10-039-03

  యువం చ్యవానం సనయం యథా రథమ్ పునర్ యువానం చరథాయ తక్షథుః |
  నిష్ టౌగ్ర్యమ్ ఊహథుర్ అద్భ్యస్ పరి విశ్వేత్ తా వాం సవనేషు ప్రవాచ్యా || 10-039-04

  పురాణా వాం వీర్యా ప్ర బ్రవా జనే ऽథో హాసథుర్ భిషజా మయోభువా |
  తా వాం ను నవ్యావ్ అవసే కరామహే ऽయం నాసత్యా శ్రద్ అరిర్ యథా దధత్ || 10-039-05

  ఇయం వామ్ అహ్వే శృణుతమ్ మే అశ్వినా పుత్రాయేవ పితరా మహ్యం శిక్షతమ్ |
  అనాపిర్ అజ్ఞా అసజాత్యామతిః పురా తస్యా అభిశస్తేర్ అవ స్పృతమ్ || 10-039-06

  యువం రథేన విమదాయ శున్ధ్యువం న్య్ ఊహథుః పురుమిత్రస్య యోషణామ్ |
  యువం హవం వధ్రిమత్యా అగచ్ఛతం యువం సుషుతిం చక్రథుః పురంధయే || 10-039-07

  యువం విప్రస్య జరణామ్ ఉపేయుషః పునః కలేర్ అకృణుతం యువద్ వయః |
  యువం వన్దనమ్ ఋశ్యదాద్ ఉద్ ఊపథుర్ యువం సద్యో విశ్పలామ్ ఏతవే కృథః || 10-039-08

  యువం హ రేభం వృషణా గుహా హితమ్ ఉద్ ఐరయతమ్ మమృవాంసమ్ అశ్వినా |
  యువమ్ ఋబీసమ్ ఉత తప్తమ్ అత్రయ ఓమన్వన్తం చక్రథుః సప్తవధ్రయే || 10-039-09

  యువం శ్వేతమ్ పేదవే ऽశ్వినాశ్వం నవభిర్ వాజైర్ నవతీ చ వాజినమ్ |
  చర్కృత్యం దదథుర్ ద్రావయత్సఖమ్ భగం న నృభ్యో హవ్యమ్ మయోభువమ్ || 10-039-10

  న తం రాజానావ్ అదితే కుతశ్ చన నాంహో అశ్నోతి దురితం నకిర్ భయమ్ |
  యమ్ అశ్వినా సుహవా రుద్రవర్తనీ పురోరథం కృణుథః పత్న్యా సహ || 10-039-11

  ఆ తేన యాతమ్ మనసో జవీయసా రథం యం వామ్ ఋభవశ్ చక్రుర్ అశ్వినా |
  యస్య యోగే దుహితా జాయతే దివ ఉభే అహనీ సుదినే వివస్వతః || 10-039-12

  తా వర్తిర్ యాతం జయుషా వి పర్వతమ్ అపిన్వతం శయవే ధేనుమ్ అశ్వినా |
  వృకస్య చిద్ వర్తికామ్ అన్తర్ ఆస్యాద్ యువం శచీభిర్ గ్రసితామ్ అముఞ్చతమ్ || 10-039-13

  ఏతం వాం స్తోమమ్ అశ్వినావ్ అకర్మాతక్షామ భృగవో న రథమ్ |
  న్య్ అమృక్షామ యోషణాం న మర్యే నిత్యం న సూనుం తనయం దధానాః || 10-039-14