ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 38

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 38)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అస్మిన్ న ఇన్ద్ర పృత్సుతౌ యశస్వతి శిమీవతి క్రన్దసి ప్రావ సాతయే |
  యత్ర గోషాతా ధృషితేషు ఖాదిషు విష్వక్ పతన్తి దిద్యవో నృషాహ్యే || 10-038-01

  స నః క్షుమన్తం సదనే వ్య్ ఊర్ణుహి గోర్ణసం రయిమ్ ఇన్ద్ర శ్రవాయ్యమ్ |
  స్యామ తే జయతః శక్ర మేదినో యథా వయమ్ ఉశ్మసి తద్ వసో కృధి || 10-038-02

  యో నో దాస ఆర్యో వా పురుష్టుతాదేవ ఇన్ద్ర యుధయే చికేతతి |
  అస్మాభిష్ టే సుషహాః సన్తు శత్రవస్ త్వయా వయం తాన్ వనుయామ సంగమే || 10-038-03

  యో దభ్రేభిర్ హవ్యో యశ్ చ భూరిభిర్ యో అభీకే వరివోవిన్ నృషాహ్యే |
  తం విఖాదే సస్నిమ్ అద్య శ్రుతం నరమ్ అర్వాఞ్చమ్ ఇన్ద్రమ్ అవసే కరామహే || 10-038-04

  స్వవృజం హి త్వామ్ అహమ్ ఇన్ద్ర శుశ్రవానానుదం వృషభ రధ్రచోదనమ్ |
  ప్ర ముఞ్చస్వ పరి కుత్సాద్ ఇహా గహి కిమ్ ఉ త్వావాన్ ముష్కయోర్ బద్ధ ఆసతే || 10-038-05