ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 37

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 37)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  నమో మిత్రస్య వరుణస్య చక్షసే మహో దేవాయ తద్ ఋతం సపర్యత |
  దూరేదృశే దేవజాతాయ కేతవే దివస్ పుత్రాయ సూర్యాయ శంసత || 10-037-01

  సా మా సత్యోక్తిః పరి పాతు విశ్వతో ద్యావా చ యత్ర తతనన్న్ అహాని చ |
  విశ్వమ్ అన్యన్ ని విశతే యద్ ఏజతి విశ్వాహాపో విశ్వాహోద్ ఏతి సూర్యః || 10-037-02

  న తే అదేవః ప్రదివో ని వాసతే యద్ ఏతశేభిః పతరై రథర్యసి |
  ప్రాచీనమ్ అన్యద్ అను వర్తతే రజ ఉద్ అన్యేన జ్యోతిషా యాసి సూర్య || 10-037-03

  యేన సూర్య జ్యోతిషా బాధసే తమో జగచ్ చ విశ్వమ్ ఉదియర్షి భానునా |
  తేనాస్మద్ విశ్వామ్ అనిరామ్ అనాహుతిమ్ అపామీవామ్ అప దుష్వప్న్యం సువ || 10-037-04

  విశ్వస్య హి ప్రేషితో రక్షసి వ్రతమ్ అహేళయన్న్ ఉచ్చరసి స్వధా అను |
  యద్ అద్య త్వా సూర్యోపబ్రవామహై తం నో దేవా అను మంసీరత క్రతుమ్ || 10-037-05

  తం నో ద్యావాపృథివీ తన్ న ఆప ఇన్ద్రః శృణ్వన్తు మరుతో హవం వచః |
  మా శూనే భూమ సూర్యస్య సందృశి భద్రం జీవన్తో జరణామ్ అశీమహి || 10-037-06

  విశ్వాహా త్వా సుమనసః సుచక్షసః ప్రజావన్తో అనమీవా అనాగసః |
  ఉద్యన్తం త్వా మిత్రమహో దివే-దివే జ్యోగ్ జీవాః ప్రతి పశ్యేమ సూర్య || 10-037-07

  మహి జ్యోతిర్ బిభ్రతం త్వా విచక్షణ భాస్వన్తం చక్షుషే-చక్షుషే మయః |
  ఆరోహన్తమ్ బృహతః పాజసస్ పరి వయం జీవాః ప్రతి పశ్యేమ సూర్య || 10-037-08

  యస్య తే విశ్వా భువనాని కేతునా ప్ర చేరతే ని చ విశన్తే అక్తుభిః |
  అనాగాస్త్వేన హరికేశ సూర్యాహ్నాహ్నా నో వస్యసా-వస్యసోద్ ఇహి || 10-037-09

  శం నో భవ చక్షసా శం నో అహ్నా శమ్ భానునా శం హిమా శం ఘృణేన |
  యథా శమ్ అధ్వఞ్ ఛమ్ అసద్ దురోణే తత్ సూర్య ద్రవిణం ధేహి చిత్రమ్ || 10-037-10

  అస్మాకం దేవా ఉభయాయ జన్మనే శర్మ యచ్ఛత ద్విపదే చతుష్పదే |
  అదత్ పిబద్ ఊర్జయమానమ్ ఆశితం తద్ అస్మే శం యోర్ అరపో దధాతన || 10-037-11

  యద్ వో దేవాశ్ చకృమ జిహ్వయా గురు మనసో వా ప్రయుతీ దేవహేళనమ్ |
  అరావా యో నో అభి దుచ్ఛునాయతే తస్మిన్ తద్ ఏనో వసవో ని ధేతన || 10-037-12