ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 36

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 36)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ఉషాసానక్తా బృహతీ సుపేశసా ద్యావాక్షామా వరుణో మిత్రో అర్యమా |
  ఇన్ద్రం హువే మరుతః పర్వతాఅప ఆదిత్యాన్ ద్యావాపృథివీ అపః స్వః || 10-036-01

  ద్యౌశ్ చ నః పృథివీ చ ప్రచేతస ఋతావరీ రక్షతామ్ అంహసో రిషః |
  మా దుర్విదత్రా నిరృతిర్ న ఈశత తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-02

  విశ్వస్మాన్ నో అదితిః పాత్వ్ అంహసో మాతా మిత్రస్య వరుణస్య రేవతః |
  స్వర్వజ్ జ్యోతిర్ అవృకం నశీమహి తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-03

  గ్రావా వదన్న్ అప రక్షాంసి సేధతు దుష్వప్న్యం నిరృతిం విశ్వమ్ అత్రిణమ్ |
  ఆదిత్యం శర్మ మరుతామ్ అశీమహి తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-04

  ఏన్ద్రో బర్హిః సీదతు పిన్వతామ్ ఇళా బృహస్పతిః సామభిర్ ఋక్వో అర్చతు |
  సుప్రకేతం జీవసే మన్మ ధీమహి తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-05

  దివిస్పృశం యజ్ఞమ్ అస్మాకమ్ అశ్వినా జీరాధ్వరం కృణుతం సుమ్నమ్ ఇష్టయే |
  ప్రాచీనరశ్మిమ్ ఆహుతం ఘృతేన తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-06

  ఉప హ్వయే సుహవమ్ మారుతం గణమ్ పావకమ్ ఋష్వం సఖ్యాయ శమ్భువమ్ |
  రాయస్ పోషం సౌశ్రవసాయ ధీమహి తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-07

  అపామ్ పేరుం జీవధన్యమ్ భరామహే దేవావ్యం సుహవమ్ అధ్వరశ్రియమ్ |
  సురశ్మిం సోమమ్ ఇన్ద్రియం యమీమహి తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-08

  సనేమ తత్ సుసనితా సనిత్వభిర్ వయం జీవా జీవపుత్రా అనాగసః |
  బ్రహ్మద్విషో విష్వగ్ ఏనో భరేరత తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-09

  యే స్థా మనోర్ యజ్ఞియాస్ తే శృణోతన యద్ వో దేవా ఈమహే తద్ దదాతన |
  జైత్రం క్రతుం రయిమద్ వీరవద్ యశస్ తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-10

  మహద్ అద్య మహతామ్ ఆ వృణీమహే ऽవో దేవానామ్ బృహతామ్ అనర్వణామ్ |
  యథా వసు వీరజాతం నశామహై తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-11

  మహో అగ్నేః సమిధానస్య శర్మణ్య్ అనాగా మిత్రే వరుణే స్వస్తయే |
  శ్రేష్ఠే స్యామ సవితుః సవీమని తద్ దేవానామ్ అవో అద్యా వృణీమహే || 10-036-12

  యే సవితుః సత్యసవస్య విశ్వే మిత్రస్య వ్రతే వరుణస్య దేవాః |
  తే సౌభగం వీరవద్ గోమద్ అప్నో దధాతన ద్రవిణం చిత్రమ్ అస్మే || 10-036-13

  సవితా పశ్చాతాత్ సవితా పురస్తాత్ సవితోత్తరాత్తాత్ సవితాధరాత్తాత్ |
  సవితా నః సువతు సర్వతాతిం సవితా నో రాసతాం దీర్ఘమ్ ఆయుః || 10-036-14