ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 35)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అబుధ్రమ్ ఉ త్య ఇన్ద్రవన్తో అగ్నయో జ్యోతిర్ భరన్త ఉషసో వ్యుష్టిషు |
  మహీ ద్యావాపృథివీ చేతతామ్ అపో ऽద్యా దేవానామ్ అవ ఆ వృణీమహే || 10-035-01

  దివస్పృథివ్యోర్ అవ ఆ వృణీమహే మాతౄన్ సిన్ధూన్ పర్వతాఞ్ ఛర్యణావతః |
  అనాగాస్త్వం సూర్యమ్ ఉషాసమ్ ఈమహే భద్రం సోమః సువానో అద్యా కృణోతు నః || 10-035-02

  ద్యావా నో అద్య పృథివీ అనాగసో మహీ త్రాయేతాం సువితాయ మాతరా |
  ఉషా ఉచ్ఛన్త్య్ అప బాధతామ్ అఘం స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-03

  ఇయం న ఉస్రా ప్రథమా సుదేవ్యం రేవత్ సనిభ్యో రేవతీ వ్య్ ఉచ్ఛతు |
  ఆరే మన్యుం దుర్విదత్రస్య ధీమహి స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-04

  ప్ర యాః సిస్రతే సూర్యస్య రశ్మిభిర్ జ్యోతిర్ భరన్తీర్ ఉషసో వ్యుష్టిషు |
  భద్రా నో అద్య శ్రవసే వ్య్ ఉచ్ఛత స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-05

  అనమీవా ఉషస ఆ చరన్తు న ఉద్ అగ్నయో జిహతాం జ్యోతిషా బృహత్ |
  ఆయుక్షాతామ్ అశ్వినా తూతుజిం రథం స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-06

  శ్రేష్ఠం నో అద్య సవితర్ వరేణ్యమ్ భాగమ్ ఆ సువ స హి రత్నధా అసి |
  రాయో జనిత్రీం ధిషణామ్ ఉప బ్రువే స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-07

  పిపర్తు మా తద్ ఋతస్య ప్రవాచనం దేవానాం యన్ మనుష్యా అమన్మహి |
  విశ్వా ఇద్ ఉస్రా స్పళ్ ఉద్ ఏతి సూర్యః స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-08

  అద్వేషో అద్య బర్హిష స్తరీమణి గ్రావ్ణాం యోగే మన్మనః సాధ ఈమహే |
  ఆదిత్యానాం శర్మణి స్థా భురణ్యసి స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-09

  ఆ నో బర్హిః సధమాదే బృహద్ దివి దేవాఈళే సాదయా సప్త హోతౄన్ |
  ఇన్ద్రమ్ మిత్రం వరుణం సాతయే భగం స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-10

  త ఆదిత్యా ఆ గతా సర్వతాతయే వృధే నో యజ్ఞమ్ అవతా సజోషసః |
  బృహస్పతిమ్ పూషణమ్ అశ్వినా భగం స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-11

  తన్ నో దేవా యచ్ఛత సుప్రవాచనం ఛర్దిర్ ఆదిత్యాః సుభరం నృపాయ్యమ్ |
  పశ్వే తోకాయ తనయాయ జీవసే స్వస్త్య్ అగ్నిం సమిధానమ్ ఈమహే || 10-035-12

  విశ్వే అద్య మరుతో విశ్వ ఊతీ విశ్వే భవన్త్వ్ అగ్నయః సమిద్ధాః |
  విశ్వే నో దేవా అవసా గమన్తు విశ్వమ్ అస్తు ద్రవిణం వాజో అస్మే || 10-035-13

  యం దేవాసో ऽవథ వాజసాతౌ యం త్రాయధ్వే యమ్ పిపృథాత్య్ అంహః |
  యో వో గోపీథే న భయస్య వేద తే స్యామ దేవవీతయే తురాసః || 10-035-14