ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 46

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 46)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  ప్ర హోతా జాతో మహాన్ నభోవిన్ నృషద్వా సీదద్ అపామ్ ఉపస్థే |
  దధిర్ యో ధాయి స తే వయాంసి యన్తా వసూని విధతే తనూపాః || 10-046-01

  ఇమం విధన్తో అపాం సధస్థే పశుం న నష్టమ్ పదైర్ అను గ్మన్ |
  గుహా చతన్తమ్ ఉశిజో నమోభిర్ ఇచ్ఛన్తో ధీరా భృగవో ऽవిన్దన్ || 10-046-02

  ఇమం త్రితో భూర్య్ అవిన్దద్ ఇచ్ఛన్ వైభూవసో మూర్ధన్య్ అఘ్న్యాయాః |
  స శేవృధో జాత ఆ హర్మ్యేషు నాభిర్ యువా భవతి రోచనస్య || 10-046-03

  మన్ద్రం హోతారమ్ ఉశిజో నమోభిః ప్రాఞ్చం యజ్ఞం నేతారమ్ అధ్వరాణామ్ |
  విశామ్ అకృణ్వన్న్ అరతిమ్ పావకం హవ్యవాహం దధతో మానుషేషు || 10-046-04

  ప్ర భూర్ జయన్తమ్ మహాం విపోధామ్ మూరా అమూరమ్ పురాం దర్మాణమ్ |
  నయన్తో గర్భం వనాం ధియం ధుర్ హిరిశ్మశ్రుం నార్వాణం ధనర్చమ్ || 10-046-05

  ని పస్త్యాసు త్రిత స్తభూయన్ పరివీతో యోనౌ సీదద్ అన్తః |
  అతః సంగృభ్యా విశాం దమూనా విధర్మణాయన్త్రైర్ ఈయతే నౄన్ || 10-046-06

  అస్యాజరాసో దమామ్ అరిత్రా అర్చద్ధూమాసో అగ్నయః పావకాః |
  శ్వితీచయః శ్వాత్రాసో భురణ్యవో వనర్షదో వాయవో న సోమాః || 10-046-07

  ప్ర జిహ్వయా భరతే వేపో అగ్నిః ప్ర వయునాని చేతసా పృథివ్యాః |
  తమ్ ఆయవః శుచయన్తమ్ పావకమ్ మన్ద్రం హోతారం దధిరే యజిష్ఠమ్ || 10-046-08

  ద్యావా యమ్ అగ్నిమ్ పృథివీ జనిష్టామ్ ఆపస్ త్వష్టా భృగవో యం సహోభిః |
  ఈళేన్యమ్ ప్రథమమ్ మాతరిశ్వా దేవాస్ తతక్షుర్ మనవే యజత్రమ్ || 10-046-09

  యం త్వా దేవా దధిరే హవ్యవాహమ్ పురుస్పృహో మానుషాసో యజత్రమ్ |
  స యామన్న్ అగ్నే స్తువతే వయో ధాః ప్ర దేవయన్ యశసః సం హి పూర్వీః || 10-046-10