ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 47)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  జగృభ్మా తే దక్షిణమ్ ఇన్ద్ర హస్తం వసూయవో వసుపతే వసూనామ్ |
  విద్మా హి త్వా గోపతిం శూర గోనామ్ అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-01

  స్వాయుధం స్వవసం సునీథం చతుఃసముద్రం ధరుణం రయీణామ్ |
  చర్కృత్యం శంస్యమ్ భూరివారమ్ అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-02

  సుబ్రహ్మాణం దేవవన్తమ్ బృహన్తమ్ ఉరుం గభీరమ్ పృథుబుధ్నమ్ ఇన్ద్ర |
  శ్రుతఋషిమ్ ఉగ్రమ్ అభిమాతిషాహమ్ అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-03

  సనద్వాజం విప్రవీరం తరుత్రం ధనస్పృతం శూశువాంసం సుదక్షమ్ |
  దస్యుహనమ్ పూర్భిదమ్ ఇన్ద్ర సత్యమ్ అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-04

  అశ్వావన్తం రథినం వీరవన్తం సహస్రిణం శతినం వాజమ్ ఇన్ద్ర |
  భద్రవ్రాతం విప్రవీరం స్వర్షామ్ అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-05

  ప్ర సప్తగుమ్ ఋతధీతిం సుమేధామ్ బృహస్పతిమ్ మతిర్ అచ్ఛా జిగాతి |
  య ఆఙ్గిరసో నమసోపసద్యో ऽస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-06

  వనీవానో మమ దూతాస ఇన్ద్రం స్తోమాశ్ చరన్తి సుమతీర్ ఇయానాః |
  హృదిస్పృశో మనసా వచ్యమానా అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-07

  యత్ త్వా యామి దద్ధి తన్ న ఇన్ద్ర బృహన్తం క్షయమ్ అసమం జనానామ్ |
  అభి తద్ ద్యావాపృథివీ గృణీతామ్ అస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయిం దాః || 10-047-08