ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 48

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 48)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అహమ్ భువం వసునః పూర్వ్యస్ పతిర్ అహం ధనాని సం జయామి శశ్వతః |
  మాం హవన్తే పితరం న జన్తవో ऽహం దాశుషే వి భజామి భోజనమ్ || 10-048-01

  అహమ్ ఇన్ద్రో రోధో వక్షో అథర్వణస్ త్రితాయ గా అజనయమ్ అహేర్ అధి |
  అహం దస్యుభ్యః పరి నృమ్ణమ్ ఆ దదే గోత్రా శిక్షన్ దధీచే మాతరిశ్వనే || 10-048-02

  మహ్యం త్వష్టా వజ్రమ్ అతక్షద్ ఆయసమ్ మయి దేవాసో ऽవృజన్న్ అపి క్రతుమ్ |
  మమానీకం సూర్యస్యేవ దుష్టరమ్ మామ్ ఆర్యన్తి కృతేన కర్త్వేన చ || 10-048-03

  అహమ్ ఏతం గవ్యయమ్ అశ్వ్యమ్ పశుమ్ పురీషిణం సాయకేనా హిరణ్యయమ్ |
  పురూ సహస్రా ని శిశామి దాశుషే యన్ మా సోమాస ఉక్థినో అమన్దిషుః || 10-048-04

  అహమ్ ఇన్ద్రో న పరా జిగ్య ఇద్ ధనం న మృత్యవే ऽవ తస్థే కదా చన |
  సోమమ్ ఇన్ మా సున్వన్తో యాచతా వసు న మే పూరవః సఖ్యే రిషాథన || 10-048-05

  అహమ్ ఏతాఞ్ ఛాశ్వసతో ద్వా-ద్వేన్ద్రం యే వజ్రం యుధయే ऽకృణ్వత |
  ఆహ్వయమానాఅవ హన్మనాహనం దృళ్హా వదన్న్ అనమస్యుర్ నమస్వినః || 10-048-06

  అభీదమ్ ఏకమ్ ఏకో అస్మి నిష్షాళ్ అభీ ద్వా కిమ్ ఉ త్రయః కరన్తి |
  ఖలే న పర్షాన్ ప్రతి హన్మి భూరి కిమ్ మా నిన్దన్తి శత్రవో ऽనిన్ద్రాః || 10-048-07

  అహం గుఙ్గుభ్యో అతిథిగ్వమ్ ఇష్కరమ్ ఇషం న వృత్రతురం విక్షు ధారయమ్ |
  యత్ పర్ణయఘ్న ఉత వా కరఞ్జహే ప్రాహమ్ మహే వృత్రహత్యే అశుశ్రవి || 10-048-08

  ప్ర మే నమీ సాప్య ఇషే భుజే భూద్ గవామ్ ఏషే సఖ్యా కృణుత ద్వితా |
  దిద్యుం యద్ అస్య సమిథేషు మంహయమ్ ఆద్ ఇద్ ఏనం శంస్యమ్ ఉక్థ్యం కరమ్ || 10-048-09

  ప్ర నేమస్మిన్ దదృశే సోమో అన్తర్ గోపా నేమమ్ ఆవిర్ అస్థా కృణోతి |
  స తిగ్మశృఙ్గం వృషభం యుయుత్సన్ ద్రుహస్ తస్థౌ బహులే బద్ధో అన్తః || 10-048-10

  ఆదిత్యానాం వసూనాం రుద్రియాణాం దేవో దేవానాం న మినామి ధామ |
  తే మా భద్రాయ శవసే తతక్షుర్ అపరాజితమ్ అస్తృతమ్ అషాళ్హమ్ || 10-048-11