ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 131

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 131)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  అప ప్రాచ ఇన్ద్ర విశ్వాఅమిత్రాన్ అపాపాచో అభిభూతే నుదస్వ |
  అపోదీచో అప శూరాధరాచ ఉరౌ యథా తవ శర్మన్ మదేమ || 10-131-01

  కువిద్ అఙ్గ యవమన్తో యవం చిద్ యథా దాన్త్య్ అనుపూర్వం వియూయ |
  ఇహేహైషాం కృణుహి భోజనాని యే బర్హిషో నమోవృక్తిం న జగ్ముః || 10-131-02

  నహి స్థూర్య్ ఋతుథా యాతమ్ అస్తి నోత శ్రవో వివిదే సంగమేషు |
  గవ్యన్త ఇన్ద్రం సఖ్యాయ విప్రా అశ్వాయన్తో వృషణం వాజయన్తః || 10-131-03

  యువం సురామమ్ అశ్వినా నముచావ్ ఆసురే సచా |
  విపిపానా శుభస్ పతీ ఇన్ద్రం కర్మస్వ్ ఆవతమ్ || 10-131-04

  పుత్రమ్ ఇవ పితరావ్ అశ్వినోభేన్ద్రావథుః కావ్యైర్ దంసనాభిః |
  యత్ సురామం వ్య్ అపిబః శచీభిః సరస్వతీ త్వా మఘవన్న్ అభిష్ణక్ || 10-131-05

  ఇన్ద్రః సుత్రామా స్వవాఅవోభిః సుమృళీకో భవతు విశ్వవేదాః |
  బాధతాం ద్వేషో అభయం కృణోతు సువీర్యస్య పతయః స్యామ || 10-131-06

  తస్య వయం సుమతౌ యజ్ఞియస్యాపి భద్రే సౌమనసే స్యామ |
  స సుత్రామా స్వవాఇన్ద్రో అస్మే ఆరాచ్ చిద్ ద్వేషః సనుతర్ యుయోతు || 10-131-07