ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఋగ్వేదము (ఋగ్వేదము - మండలము 10 - సూక్తము 130)
దేవత : , చంధస్సు :


ఋగ్వేదము
మండలములు
మండలము 1
మండలము 2
మండలము 3
మండలము 4
మండలము 5
మండలము 6
మండలము 7
మండలము 8
మండలము 9
మండలము 10

  యో యజ్ఞో విశ్వతస్ తన్తుభిస్ తత ఏకశతం దేవకర్మేభిర్ ఆయతః |
  ఇమే వయన్తి పితరో య ఆయయుః ప్ర వయాప వయేత్య్ ఆసతే తతే || 10-130-01

  పుమాఏనం తనుత ఉత్ కృణత్తి పుమాన్ వి తత్నే అధి నాకే అస్మిన్ |
  ఇమే మయూఖా ఉప సేదుర్ ఊ సదః సామాని చక్రుస్ తసరాణ్య్ ఓతవే || 10-130-02

  కాసీత్ ప్రమా ప్రతిమా కిం నిదానమ్ ఆజ్యం కిమ్ ఆసీత్ పరిధిః క ఆసీత్ |
  ఛన్దః కిమ్ ఆసీత్ ప్రऽగం కిమ్ ఉక్థం యద్ దేవా దేవమ్ అయజన్త విశ్వే || 10-130-03

  అగ్నేర్ గాయత్ర్య్ అభవత్ సయుగ్వోష్ణిహయా సవితా సమ్ బభూవ |
  అనుష్టుభా సోమ ఉక్థైర్ మహస్వాన్ బృహస్పతేర్ బృహతీ వాచమ్ ఆవత్ || 10-130-04

  విరాణ్ మిత్రావరుణయోర్ అభిశ్రీర్ ఇన్ద్రస్య త్రిష్టుబ్ ఇహ భాగో అహ్నః |
  విశ్వాన్ దేవాఞ్ జగత్య్ ఆ వివేశ తేన చాక్|ల్ప్ర ఋషయో మనుష్యాః || 10-130-05

  చాక్|ల్ప్రే తేన ఋషయో మనుష్యా యజ్ఞే జాతే పితరో నః పురాణే |
  పశ్యన్ మన్యే మనసా చక్షసా తాన్ య ఇమం యజ్ఞమ్ అయజన్త పూర్వే || 10-130-06

  సహస్తోమాః సహచ్ఛన్దస ఆవృతః సహప్రమా ఋషయః సప్త దైవ్యాః |
  పూర్వేషామ్ పన్థామ్ అనుదృశ్య ధీరా అన్వాలేభిరే రథ్యో న రశ్మీన్ || 10-130-07